xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

lịch công tác từ 23.6 Đến 17.6 Điều chỉnh lần 1

Ngày 13-06-2022 - Lượt xem: 10

LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH HẬU GIANG

(Từ ngày 13/6/2022 đến 17/6/2022)

Điều chỉnh lần 1

                                                                                                      

THỨ HAI (13.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Trưởng phòng KTĐC&TTLT Dương Hoàng Kha (thay LĐ VPĐK) họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về công đoạn bàn giao ba cấp thuộc dự án đo đạc tổng thể trên địa bàn huyện Long Mỹ, tại Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Long Mỹ.

THỨ BA (14.6)

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Lê Văn Út họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hồ sơ cấp giấy cho ông Lê Văn Sơn và bà Phạm Thị Lan, tại Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Vị Thủy.

THỨ TƯ (15.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM (16.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- THỨ SÁU (17.6)

- 07 giờ 00’: Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Nơi nhận:                              

- Ban Giám đốc VPĐKĐĐ;

- Các Phòng, Chi nhánh trực thuộc;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 13-17.6- lần 1.docx_20220613081414.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 2324
Đã truy cập: 709702
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.