xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Xét duyệt dự án “Xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá Dày (Channa lucius) ở tỉnh Hậu Giang

Ngày 30-11-2022 - Lượt xem: 119

Lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, dự án: “Xây dựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm cá Dày (channa lucius) ở tỉnh Hậu Giang”. Qua kết quả chấm điểm của Hội đồng tuyển chọn đã xác định được đơn vị Trường Đại học Kiên Giang là cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn Bạch Loan chủ nhiệm của dự án.

Đại diện Ban Chủ nhiệm dự án trình bày nội dung nghiên cứu

Dự án thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình ương giống và quy trình nuôi thương phẩm cá Dày ở tỉnh Hậu Giang; xây dựng quy trình kỹ thuật ương cá Dày từ cá bột lên cá giống (tỷ lệ sống đến cá giống đạt từ 20% trở lên); xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá Dày từ cá giống lên cá thương phẩm (phù hợp thực tế sản xuất ở tỉnh Hậu Giang, tỷ lệ sống giai đoạn nuôi thương phẩm đạt từ 70% trở lên); xác định được mật độ nuôi, loại thức ăn phù hợp cho cá Dày, thời gian ương/ nuôi, hệ số thức ăn FCR giai đoạn ương/ nuôi thương phẩm.