xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 6

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề tài: Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa khọc xã hội

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Sầm Hoàng Minh

3. Tổ chức chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

- Địa chỉ: Quốc lộ 61C, ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Số điện thoại: 07113878739.

4. Danh sách cán bộ tham gia chính:

TT

TÊN/HỌC VỊ

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

ThS. Sầm Hoàng Minh

Chủ nhiệm

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

2

ThS. Nguyễn Văn Đường

Thành viên chính

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

3

ThS. Nguyễn Hoàn Hải

Thành viên chính

Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

4

ThS. Lê Văn Tuyên

Thành viên chính

Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

5

ThS. Trần Trung Ngôn

Thành viên chính

Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

6

TS. Huỳnh Thanh Hiếu

Thành viên chính

Trưởng khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

7

CN. Hoàng Phi Giàu

Thành viên chính

Trưởng Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

8

ThS. Nguyễn Trọng Phúc

Thành viên chính

Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

9

CN. Huỳnh Ngọc Tấn

Thành viên chính

Chủ tịch UBND phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

10

CN. Nguyễn Thanh Tùng

Thành viên chính

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

11

ThS. Trần Quốc Sơn

Thành viên

Viên chức Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

12

ThS. Trần Đình Duệ

Thư ký

Giảng viên Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang

5. Thời gian thực hiện được phê duyệt: 18 tháng.

Năm bắt đầu: 2019.                     Năm kết thúc: 2020.

6. Thời gian kết thúc thực tế (thời điểm nộp báo cáo kết quả): tháng 3/2021.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI

1. Kết quả nghiên cứu

1.1. Ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu

Xây dựng cơ sở khoa học về xây dựng mô hình chính quyền thị xã thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

1.2. Ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả khoa học

- Việc xây dựng thành công thí điểm mô hình chính quyền thân thiện ở Uỷ ban nhân dân phường Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hành chính và dịch vụ công, vì nhân dân phục vụ trong tình hình hiện nay.

- Đề tài có thể vận dụng cho Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Ngã Bảy và các đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm: Sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Ngã Bảy; bảo đảm trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân; thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và Nhà nước gắn với phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo; hệ thống cơ quan hành chính từ thị xã đến cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

- Trên cơ sở mô hình chính quyền thân thiện (vận hành thí điểm) tại phường Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, đề tài có thể nhân rộng ra toàn thành phố Ngã Bảy và toàn tỉnh Hậu Giang.

- Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp lãnh đạo địa phương trong tổ chức chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng ngày càng tinh gọn, năng động, hiệu quả; xây dựng và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch... trong tập hợp, huy động sức mạnh, trí tuệ của Nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Đề tài là nguồn tài liệu, tư liệu vận dụng vào giảng dạy các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

2. Các sản phẩm khoa học (Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài)

2.1. Bài báo khoa học: “Tìm hiểu mô hình chính quyền địa phương thân thiện ở Việt Nam hiện nay” - Tạp chí Giáo dục và xã hội (Cơ quan nghiên cứu, lý luận, diễn đàn giáo dục của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam), số tháng 8-2019, ISSN 1859-3917.

2.2. Bài báo khoa học: “Giải pháp xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” - Tạp chí Thông tin khoa học chính trị, Học viện Chính trị Khu vực IV, số 02-2019, ISSN 2354-1474.

         

                                     

                                TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Xây dựng chính quyền thân thiện là xu thế của thế giới và Việt Nam. Đề tài: “Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” với mục đích góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hành chính và dịch vụ công, phục vụ nhân dân ở cấp xã tỉnh Hậu Giang.

Để thực hiện Đề tài, nhóm tác giả đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu, cụ thể như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp khảo sát thực địa; phương pháp điều tra xã hội học; phương pháp thống kê; phương pháp xây dựng mô hình thực nghiệm; phương pháp hội nghị và phương pháp dự báo, mô phỏng, giả thuyết, đạt được kết quả nghiên cứu như sau:

1. Đánh giá thực trạng hoạt động của chính quyền cấp xã ở thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, bao gồm: Đặc điểm tình hình thực tế về xây dựng mô hình chính quyền thân thiện ở phường Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, có: Các yếu tố tác động đến việc xây dựng mô hình chính quyền thân thiện như: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá - xã hội; tổ chức bộ máy; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng mô hình chính quyền thân thiện.

2. Xác lập nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã gồm 6 tiêu chí: Thực hiện các nội dung cải cách thủ tục hành chính; thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện nụ cười công sở, các quy định về văn hoá công sở và quy tắc ứng xử; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, áp dụng cho phường Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, gồm 2 bộ phận: Bộ phận 1 có 6 tiêu chí với 73 chỉ báo, chỉ số; chủ thể đánh giá tiêu chí, bao gồm: Nhóm 1: Cán bộ, công chức của chính quyền sở tại và nhóm 2: Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thành phố Ngã Bảy. Bộ phận 2 gồm 30 câu hỏi cốt lõi của 6 tiêu chí; chủ thể đánh giá thuộc nhóm 3 là người dân ở địa phương.

3. Mô hình chính quyền thân thiện cấp xã được triển khai thực nghiệm trong thực tế ở phường Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy: Qua kết quả vận hành, tiến hành nhận xét, đánh giá ưu điểm, tồn tại, hạn chế của từng tiêu chí, để từ đó nhận diện những vấn đề đặt ra (thảo luận), làm cơ sở cho việc đề ra giải pháp.

4. Xây dựng giải pháp hoàn thiện mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thành phố Ngã Bảy: (i) giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu chính quyền thân thiện; (ii) giải pháp về hoàn thiện hệ thống tiêu chí xây dựng chính quyền thân thiện cấp xã và cách thức tổ chức thực hiện; (iii) giải  pháp về tuyên truyền; (iv) giải pháp về xây dựng hệ thống văn bản và cơ chế phối hợp thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện cấp xã; (v) giải pháp về cơ sở vật chất; (vi) nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ và kiến nghị các giải pháp, phương thức tổ chức thực hiện việc hoàn thiện mô hình chính quyền thân thiện cấp xã ở thành phố Ngã Bảy và nhân rộng toàn tỉnh Hậu Giang.

5. Xây dựng giải pháp nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện cấp xã toàn tỉnh Hậu Giang: (i) xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu chính quyền thân thiện; (ii) giải pháp tuyên truyền; (iii) giải pháp xây dựng hệ thống văn bản và cơ chế phối hợp thực hiện xây dựng chính quyền thân thiện cấp xã; (iv) giải pháp về cơ sở vật chất; (v) thẩm định, đánh giá hoàn chỉnh xây dựng các giải pháp nhân rộng mô hình thân thiện cấp xã ở thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Xây dựng chính quyền thân thiện từ một xu thế của các nước trên thế giới đã trở thành hiện thực ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Hậu Giang với mô hình chính quyền thân thiện ở phường Hiệp Lợi và phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy. Từ mô hình thực nghiệm, các giải pháp khoa học được xác lập từ quá trình nghiên cứu, vận hành thực nghiệm mô hình và những kiến nghị là cơ sở để tham mưu lãnh đạo nghiên cứu và hoàn thiện để tổ chức chỉ đạo nhân rộng ra toàn tỉnh.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tóm tắt nội dung đề tài.docx_20210730162303.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 278
Đã truy cập: 162972
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.