xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG THEO ĐỊNH HƯỚNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN

Ngày 12-11-2021 - Lượt xem: 81

 

                                   

                   Tô Thanh Tùng

                                                                          Giảng viên Phòng TC, HC, TT, TL

 

Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong tổng thể các nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được nêu rõ trong Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII). Trong đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay ở các trường chính trị. Để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng một cách hiệu quả đòi hỏi phải khai thác nhiều yếu tố khác nhau như: chương trình đào tạo, nội dung giáo trình, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện dạy học… Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng suy cho cùng chỉ có đội ngũ giảng viên là chủ thể quyết định.

Có thể thấy rằng, trong xu thế phát triển hiện nay, đối tượng học viên và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đã có những thay đổi nhất định. Đối tượng học viên ngày càng đa dạng về lĩnh vực công tác, trình độ, năng lực ngày càng cao. Từ đó, yêu cầu đội ngũ giảng viên phải có sự đổi mới, nâng tầm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy để đảm bảo bắt kịp với xu hướng đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới.   

Khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên các trường chính trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn hiện nay. Ngày 17/5/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 587-QĐ/TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030 (gọi tắt là Đề án 587), qua đó hướng đến mục tiêu “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện và các trường chính trị cấp tỉnh đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có năng lực sư phạm, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập quốc tế” và một trong những mục đích quan trọng của việc thực hiện Đề án đó là nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường chính trị.   

Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ giảng viên trường chính trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng. Trong thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác. Đồng thời, để đáp ứng các tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn và hướng đến đưa Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn (mức 1) vào năm 2025 theo tinh thần Đề án “Tổng thể phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ giảng viên Nhà trường.

Tính đến tháng 10/2021, Nhà trường có tổng số 33/49 viên chức giữ ngạch giảng viên (chiếm 67,3% tổng số cán bộ, viên chức), trong đó: trình độ chuyên môn có 01 tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 10 cử nhân. Giảng viên có trình độ sau đại học chiếm 69,7% trên tổng số giảng viên; giảng viên có trình độ cử nhân chiếm 30,3%. Giảng viên giữ ngạch giảng viên chính (hoặc tương đương) là 07 viên chức (chiếm 21,2% trên tổng số giảng viên).

Nhìn chung, đội ngũ giảng viên Nhà trường ngày càng phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Đa số giảng viên có nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ phương pháp dạy học tích cực và áp dụng thường xuyên vào thực tiễn giảng dạy trên lớp qua đó chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, ngay từ khi thành lập Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên quan tâm đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng giảng viên và thực hiện tốt các chế độ chính sách. Bên cạnh đó, Nhà trường đặc biệt chú trọng đến việc đánh giá chất lượng giảng viên thông qua các hoạt động tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi, dự giờ, thao giảng, tổ chức thông qua bài giảng mới đối với giảng viên, giảng viên dự phòng trước khi lên lớp… Thông qua việc đánh giá nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, chân thành, khách quan đã tạo điều kiện cho giảng viên Nhà trường rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, hoàn thiện bài giảng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy trên lớp.

Ngoài việc thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên Nhà trường cũng thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn theo quy định, các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức khác nhau như: tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp trường, cấp tỉnh, hội thảo, tọa đàm với số lượng và chất lượng ngày càng được nâng lên, cụ thể trong giai đoạn 2004 - 2020 giảng viên Nhà trường đã tham gia thực hiện và nghiệm thu đạt 48 đề tài khoa học các cấp, trung bình mỗi năm nghiên cứu và thực hiện từ 03 đến 04 đề tài.  

Có thể thấy rằng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giảng viên đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Nhà trường, qua đó, chất lượng và giá trị ứng dụng của các đề tài nghiên cứu của Nhà trường ngày càng thiết thực, phục vụ tốt cho việc nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn theo quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư vẫn còn một số, khó khăn, hạn chế như sau:

Một là, số lượng giảng viên chưa đảm bảo theo tiêu chí trường chính trị chuẩn (mức 1) quy định. Hiện nay, số lượng giảng viên Nhà trường chỉ chiếm 67,3% trên tổng số cán bộ, viên chức của Trường (còn thiếu 7,7% so với mức 75% theo quy định 11-QĐ/TW). Do đó, định hướng đến năm 2025 cần phải phát triển thêm từ 04 - 05 giảng viên.

Hai là, chất lượng đội ngũ giảng viên mặc dù đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, tuy nhiên, số lượng giảng viên có trình độ sau đại học, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giữ ngạch giảng viên chính vẫn còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra. 

Ba là, hiện nay đội ngũ giảng viên Nhà trường đang được trẻ hóa, vì thế kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn còn hạn chế phần nào ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Đặc biệt là những phần học, chuyên đề đòi hỏi tính thực tiễn cao, chuyên môn sâu.

Bốn là, việc đổi mới và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực của giảng viên tuy có được thực hiện những chưa thường xuyên, một số giảng viên chậm đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ yếu áp dụng phương pháp thuyết trình dẫn đến chưa phát huy hết tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên.

Năm là, kỹ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên Nhà trường còn hạn chế, một số công trình, bài viết nghiên cứu chất lượng còn thấp, sản phẩm khoa học còn ít so với tiềm năng, vị thế của Nhà trường.

Trong thời gian tới, để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu các tiêu chí trường chính trị chuẩn đến năm 2025, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

Một là, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác trường chính trị. Đảm bảo thực hiện đúng Quy định 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên tinh thần đó bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2025 đội ngũ giảng viên (giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm) chiếm tỷ lệ ít nhất 75% trên tổng số cán bộ, viên chức. Đồng thời, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Tổng thể phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Trên cơ sở đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện hiệu quả Đề án.

Hai là, nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên Nhà trường về vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, từ đó, mỗi giảng viên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong việc khắc phục những khó khăn, phát huy tính tự lực trong việc học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn góp phần nâng chất công tác đào tao, bồi dưỡng của Nhà trường.

Ba là, tăng cường thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phương pháp giảng dạy cho giảng viên Nhà trường. Chú trọng quan tâm việc cử giảng viên tham gia các lớp đào tạo sau đại học, bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2025 ít nhất 90% giảng viên có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên môn giảng dạy và ít nhất 80% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan tâm thực hiện tốt công tác chuyển ngạch từ giảng viên lên giảng viên chính, giảng viên chính lên giảng viên cao cấp đối với các trường hợp đủ điều kiện đảm bảo đến năm 2025 có ít nhất 60% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính trở lên.

Bốn là, xây dựng kế hoạch cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế, ngắn hạn, dài hạn; tạo điều kiện cho giảng viên tham dự các họp, hội nghị triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và các cuộc hội thảo để phục vụ công tác giảng dạy. Xin cơ chế và phân công giảng viên tham gia các cuộc họp hội đồng nhân dân tỉnh, các đoàn công tác cấp cơ sở để tích lũy kiến thức thực tế nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình lên lớp.

Năm là, tăng cường các hoạt động lãnh đạo, quản lý chuyên môn, định kỳ hàng quý, 6 tháng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trong toàn trường nhằm đánh giá tình hình hoạt động nhiệm vụ chuyên môn, qua đó có những định hướng, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. Quan tâm thực hiện tốt các hoạt động bổ trợ chuyên môn như: thao giảng, dự giờ, thông qua bài giảng… đối với giảng viên, xác định đây vừa là hoạt động chuyên môn, vừa là cơ hội để đội ngũ giảng viên học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tóm lại, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường chính trị đáp ứng các tiêu chí trường “chuẩn” là một nhiệm vụ, định hướng lâu dài, đòi hỏi phải có lộ trình, kế hoạch cụ thể. Vì vậy, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ là một trong những cơ sở quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng, số lượng góp phần đưa Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn trong thời gian tới.

   

 

  

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÔ TÙNG.doc_20211112101809.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 137
Đã truy cập: 483525
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.