xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Về việc ban hành Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra và giám sát hoạt động Đoàn thanh tra

Ngày 17-01-2022 - Lượt xem: 4

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra và

giám sát hoạt động Đoàn thanh tra

 

CHÁNH THANH TRA TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng, Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, xử lý sau thanh tra.  

  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra và giám sát hoạt động Đoàn thanh tra”

Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh, cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyết định quy trình và các phụ lục.docx_20220117145921.docx

Đang online: 2
Hôm nay: 1178
Đã truy cập: 553092
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.