xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 03-08-2021 - Lượt xem: 64

                       Kính gửi: Các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Công Thương                                                                  

         Căn cứ Công văn số 2200/STC-QLGCSDN ngày 30/7/2021 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang về việc triển khai Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá và kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

         Sở Công Thương đề nghị các Phòng, Trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

          Giao Văn phòng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tham mưu Ban Giám đốc Sở Công Thương tổ chức thực hiện Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đạt hiệu quả./. (BBT)

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1068
Đã truy cập: 572540
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.