xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính” và “Nghiệp vụ công tác Văn thư – Lưu trữ”

Ngày 10-09-2021 - Lượt xem: 54

Kính gửi:

      - Các sở, ban, ngành tỉnh;

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021.

Sở Nội vụ chiêu sinh các lớp bồi dưỡng, cụ thể như sau:

1. Bồi dưỡng “Nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính”: 02 lớp

- Lớp 1: Từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến ngày 23 tháng 9 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021).

- Lớp 2: Từ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến ngày 23 tháng 9 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9 năm 2021).

a. Đối tượng:

- Cấp tỉnh: Công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính thuộc các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan ngành dọc.

- Cấp huyện: Công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính các cấp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b. Hình thức học: Học online.

c. Số lượng:

- Cấp tỉnh: mỗi đơn vị 01 người/lớp.

- Cấp huyện: mỗi đơn vị 02 người/lớp.

d. Địa điểm:

- Cấp tỉnh: Học trên laptop hoặc điện thoại.

- Cấp huyện: Học tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố do Phòng Nội vụ sắp xếp, bố trí.

2. Bồi dưỡng “Nghiệp vụ công tác Văn thư – Lưu trữ”: 04 lớp

- Lớp 1: Từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến ngày 29 tháng 9 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2021).

- Lớp 2: Từ ngày 27 tháng 9 năm 2021 đến ngày 29 tháng 9 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2021).

- Lớp 3: Từ ngày 29 tháng 9 năm 2021 đến ngày 01 tháng 10 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2021).

- Lớp 4: Từ ngày 29 tháng 9 năm 2021 đến ngày 01 tháng 10 năm 2021 (khai giảng lúc 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2021).

a. Đối tượng:

- Cấp tỉnh: Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ thuộc các sở, ban ngành tỉnh, các cơ quan ngành dọc.

- Cấp huyện: Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư lưu trữ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b. Hình thức học: Học online.

c. Số lượng:

- Cấp tỉnh: mỗi đơn vị 01 người/lớp.

- Cấp huyện: mỗi đơn vị 04 người/lớp.

d. Địa điểm:

- Cấp tỉnh: Học trên laptop hoặc điện thoại.

- Cấp huyện: Học tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố do Phòng Nội vụ sắp xếp, bố trí.

Danh sách gửi về Sở Nội vụ trước ngày 16 tháng 9 năm 2021, đồng thời gửi qua địa chỉ mail: cucnth.snv@haugiang.gov.vn.

Đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cử học viên tham dự lớp bồi dưỡng đúng đối tượng và số lượng theo quy định. Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin của học viên theo mẫu đăng ký đính kèm.

Sở Nội vụ thông báo đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PNV các huyện, thị xã, thành phố;

- GĐ và các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, CCHC&VTLT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Minh Trí

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV CHIEU SINH LOP NVU CCHC VA NV VTLT.pdf_20210910074920.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 194
Đã truy cập: 566622
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.