xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

To trinh tai ky hop thu 12 (cuoi nam 2022) <19-12-2022>

Ngày 16-12-2022 - Lượt xem: 138

1. To trinh ke hoach phat trien KTXH nam 2023 (Xem file đính kèm)

2. To trinh dieu chinh du toan thu chi ngan sach nam 2022 (Xem file đính kèm)

3. To trinh dieu chinh, bo sung Ke hoach von dau tu cong trung han (Xem file đính kèm)

4. To trinh dieu chinh, bo sung Ke hoach von dau tu cong nam 2022 (Xem file đính kèm)

5. to trinh ve du toan thu chi ngan sach nam 2023 (Xem file đính kèm)

6. To trinh phan bo ngan sach nam 2023 (Xem file đính kèm)

7. To trinh ve ke hooach von nam 2023 (Xem file đính kèm)

8. To trinh bai bo De an phat trien du lich (Xem file đính kèm)

9. To trinh ve ke hoach to chuc ky hop nam 2023 (Xem file đính kèm)


Đang online: 9
Hôm nay: 4344
Đã truy cập: 1417771
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.