xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thông tin Đề tài “Nghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”

Ngày 26-09-2022 - Lượt xem: 886

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Đề tài “Nghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang do Ts. Khổng Tiến Dũng làm chủ nhiệm và Trường đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 9/2022.

Hình: Mô hình nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nông hộ

khi tham gia mô hình liên kết tại tỉnh Hậu Giang

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên Đề tài: Nghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Nhiệm vụ này nhằm phân tích thực trạng về liên kết và hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ các nông sản chủ lực và đánh giá hiệu quả của các mô hình liên kết trong nông nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tập trung vào mô hình hợp tác xã kiểu mới. Từ đó làm luận cứ khoa học đề xuất các giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng nông nghiệp chất lượng cao làm cơ sở phát triển nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cụ thể như sau:

Mục tiêu 1: Phân tích tình hình thực tiễn về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các nông sản chủ lực của tỉnh thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế.

Mục tiêu 2: Phân tích hiệu quả hoạt động của các mô hình hợp tác, liên kết và đánh giá hiệu quả của các mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ hiện nay thông qua (i) Các tiêu chí đánh giá HTX (ii) Phân tích nhận thức về lợi ích, mức độ hài lòng của xã viên, và (iii) Nhu cầu của xã viên về thu nhập, việc làm, đời sống vật chất và tinh thần, (iv) và Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết của nông hộ.

Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp mới để nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng nông nghiệp chất lượng cao làm cơ sở phát triển kinh tế nông nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hình: Sơ đồ phân tích các hình thức liên kết chuỗi giá trị Mít tại tỉnh Hậu Giang

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ts. Khổng Tiến Dũng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường đại học Cần Thơ

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                          540,484 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:             540,484 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 18 tháng

Bắt đầu: 09/2020

Kết thúc: 02/2022

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 8/2022

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Khổng Tiến Dũng

Tiến sĩ

Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ

2

Huỳnh Thị Đan Xuân

Thạc

Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ

3

Đỗ Văn Xê

Phó giáo sư Tiến sĩ

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

4

Trương Đông Lộc

Phó giáo sư Tiến sĩ

Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ

5

Phạm Lê Thông

Phó giáo sư Tiến sĩ

Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ

6

Phan Thành Lâm

Thạc sĩ

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

7

Từ Thanh Truyền

Cử nhân

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

8

Đỗ Thị Hoài Giang 

 Thạc

Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ

9

Lê Văn Dễ

Tiến sĩ

Khoa Phát triển nông thôn Trường Đại học Cần Thơ

10

Vũ Thùy Dương

Thạc sĩ

Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 9 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phấm đã hoàn thành:

- Bộ cơ sở dữ liệu điều tra, khảo sát;

- Báo cáo kết quả điều tra

- Báo cáo chuyên đề: 14 chuyên đề

+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận, kinh nghiệm và bài học thực tiễn của một số nước trên thế giới về phát triển liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị các nông sản làm căn cứ xây dựng cách tiếp cận, khung phân tích và mô hình liên kết hợp tác phù hợp với điều kiện tỉnh Hậu Giang

+ Phân tích chuỗi giá trị lúa và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

+ Phân tích chuỗi giá trị Chanh không hạt và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ Chanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

+ Phân tích chuỗi giá trị Mít và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ Mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 + Báo cáo phân tích thực trạng và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ các nông sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang

+ Phân tích thực trạng, các chỉ tiêu đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp kiểu mới trong chuỗi liên kết tại tỉnh Hậu Giang

+ Báo cáo các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia vào các mô hình hợp tác liên kết của nông hộ

+ Phân tích ma trận SWOT các tác nhân trong các mô hình liên kết hợp tác

+ Báo cáo giải pháp mới nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

+ Báo cáo giải pháp mới nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ chanh không hạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

+ Báo cáo giải pháp mới nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ Mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

+ Báo cáo giải pháp mới nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

+ Bản kiến nghị chính sách và các công việc cụ thể cần thực hiện để thực hiện các giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ được chuyển giao cho các bên có liên quan

- 07 bài báo khoa học

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Bộ cơ sở dữ liệu điều tra, khảo sát

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

2

Báo cáo kết quả điều tra

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

3

Mười bốn báo cáo chuyên đề

Chuyên đề 1: Hệ thống hóa cơ sở lý luận, kinh nghiệm và bài học thực tiễn của một số nước trên thế giới về phát triển liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị các nông sản làm căn cứ xây dựng cách tiếp cận, khung phân tích và mô hình liên kết hợp tác phù hợp với điều kiện tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 2: Phân tích chuỗi giá trị lúa và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 3: Phân tích chuỗi giá trị Chanh không hạt và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ Chanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 4: Phân tích chuỗi giá trị Mít và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ Mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 5: Báo cáo phân tích thực trạng và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ các nông sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 6: Phân tích thực trạng, các chỉ tiêu đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp kiểu mới trong chuỗi liên kết tại tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 7: Phân tích nhận thức và mức độ hài lòng của nông hộ trong mô hình liên kết và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khi tham gia liên kết của nông hộ

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 8: Báo cáo các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia vào các mô hình hợp tác liên kết của nông hộ

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 9: Phân tích ma trận SWOT các tác nhân trong các mô hình liên kết hợp tác

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 10: Báo cáo giải pháp mới nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 11: Báo cáo giải pháp mới nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ chanh không hạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 12: Báo cáo giải pháp mới nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ Mít trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 13: Báo cáo giải pháp mới nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

Chuyên đề 14: Bản kiến nghị chính sách và các công việc cụ thể cần thực hiện để thực hiện các giải pháp mới trong 9/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn liên kết sản xuất và tiêu thụ được chuyển giao cho các bên có liên quan

9/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang

4

Bài báo khoa học

Khổng Tiến Dũng và Đỗ Thị Hoài Giang (2021). Nghiên cứu sự hài lòng khi tham gia hợp tác xã của nông hộ tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 57(6), 275-283

9/2022

Các trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Khổng Tiến Dũng, Nguyễn Đỗ Như Loan và Đỗ Thị Hoài Giang (2021). Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hợp tác xã của nông hộ tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Bộ Công Thương. 21(9), 200-206

9/2022

Các trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Khổng Tiến Dũng (2022). Phân tích chuỗi giá trị và tình hình liên kết sản xuất và tiêu thụ chanh không hạt ở tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học đại học mở thành phố Hồ Chí Minh-kinh tế và quản trị kinh doanh, 17(4), 34-50

9/2022

Các trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Tien Dung Khong (2021). Perception and Efficiency Analysis of Agricultural Cooperatives: A Case Study in Hau Giang Province, Vietnam. International Journal of Research and Review, 8(9), 154-164

9/2022

Các trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Khong, T. D. (2021). Economic approaches for ecommerce development for agricultural sector in developing countries. In “towards sustainable and innovative business models” Editor Mustafa Latif EMEK, ISBN: 978-625-8007-11-4, 27-59

9/2022

Các trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Khong Tien Dung (2021). Analysis of e-commerce development for agricultural products: a case study in Vietnam. El Ruha 9th International Conference on Social Sciences, August 15- 16, 2021, Sanliurfa, Turkey

9/2022

Các trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu giải pháp phát triển chuỗi giá trị Mít tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (Chấp nhận đăng)

9/2022

Các trường Đại học, Cao đẳng, viện nghiên cứu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên có nghiên cứu sâu các hình thức tổ chức lại nông hộ theo mô hình quản lý cộng đồng là HTX tại tỉnh Hậu Giang. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu đã khái quát được các mô hình chủ lực bao gồm cả liên kết ngang và liên kết dọc, bằng số liệu khảo sát chuyên gia và nông dân trực tiếp tham gia vào các mô hình liên kết hiện nay của tỉnh Hậu Giang và sử dụng phương pháp phân tích SWOT để làm rõ hơn thực trạng liên kết sản xuất trong nông nghiệp từ các mô hình, làm cơ sở đề xuất các chính sách một cách hợp lý, phù hợp với thực tiễn.

- Nghiên cứu này có đề cập đến vai trò của HTX kiểu mới trong liên kết, đây là tác nhân quan trọng giúp hài hòa lợi ích và nghĩa vụ giữa các tác nhân khác, giúp khắc phục những hạn chế của mô hình gắn kết 4 nhà (hiện nay mở rộng gắn kết 5 nhà bao gồm nông dân – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp – ngân hàng – cơ quan quản lý nhà nước) như phá vỡ hợp đồng, hợp đồng liên kết mang tính ngắn hạn. Cơ sở lý luận về mô hình liên kết ngang với hình thức HTX mang lại rất nhiều ưu điểm cho nông hộ, nhất là trong tình hình hiện nay, nghiên cứu về vai trò kết nối bởi HTX kiểu mới đang ngày càng quan trọng và rất cần thiết, nghiên cứu tổng hợp các mô hình liên kết hợp tác về các nông sản chủ lực.

- Nghiên cứu này cũng đề cập đến chuỗi cung ứng, logistics và thị trường số là các thông tin cần thiết hiện nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 - Cuối cùng, nghiên cứu đã bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu (research gap) cho các nghiên cứu trong thời gian qua là phần lớn chưa phân tích nhận thức của chính những tác nhân trong chuỗi liên kết, hợp tác, chưa tập trung vào đối tượng cần quan tâm nhất là nông dân. Như vậy, một nghiên cứu mới nhằm đánh giá nhận thức và tìm hiểu về những mong muốn của các tác nhân, bao gồm nông hộ, doanh nghiệp và HTX, tổ hợp tác, nhất là nông hộ khi tham gia vào mô hình liên kết hợp tác, có đóng góp rất quan trọng làm luận cứ khoa học tham mưu cho các bên có liên quan và đề xuất giải pháp.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

- Cung cấp các kiến nghị luận cứ khoa học quan trọng để bổ sung và hoàn thiện các chính sách liên quan đến các đề án, chương trình về hợp tác liên kết, về hoạt động của HTX, và chương trình xây dựng NTM nhằm (1) đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án liên quan đến nông nghiệp nông thôn nông dân trên địa bàn, (2) xây dựng các kế hoạch nâng cấp và phát triển các mô hình liên kết trong nông nghiệp bền vững cho tỉnh Hậu Giang trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hướng đến nền nông nghiệp sạch chất lượng cao.

- Nâng cao thu nhập và phúc lợi xã hội của người dân trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết trung ương 5 Khóa IX, Kết luận số 56- KL/TW của Bộ Chính trị, và Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của cấp ủy tỉnh, thành phố về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã và mới nhất là Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16-06-2022 tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

- Triển khai hiệu quả Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tiêu chí số 13 là phải có HTX hoạt động hiệu quả và có liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và có thêm các thông tin cần thiết nhằm đánh giá Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HTX và Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (Đề án 1000) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2016 và cung cấp luận cứ khoa học làm căn cứ đề xuất và triển khai thực hiện thành công các Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới.

3.2. Hiệu quả xã hội

Kết quả nghiên cứu của đề tài được kỳ vọng góp phần phát triển các mô hình liên kết hợp tác trong nông nghiệp, làm cơ sở đề xuất và duy trì và phát triển các chuỗi giá trị của các loại cây trồng, vật nuôi khác, có thể tham khảo cho cả các sản phẩm OCOP (One Commune One Product-Mỗi xã một sản phẩm) trong tỉnh và toàn quốc theo hướng hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ. Tạo động lực thúc đẩy nâng cao trình độ khoa học và công nghệ theo hướng xanh, bền vững và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đề tài nghiên cứu này cũng được kỳ vọng làm tăng khả năng hợp tác giữa địa phương (bao gồm chính quyền, đoàn thể, các hợp tác xã và các doanh nghiệp cung ứng đầu vào và đầu ra trong nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang) và trường Đại học Cần Thơ thông qua các hợp đồng hợp tác tư vấn và thực hiện các đề tài nghiên cứu, đào tạo, tập huấn và xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị tương tự trong tương lai. Kết quả nghiên cứu bao gồm các báo cáo khoa học, chuyên đề, luận văn tốt nghiệp, bài báo khoa học được kỳ vọng là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho người học và giảng viên, nghiên cứu viên tại trường đại học Cần Thơ, các trường/viện nghiên cứu trong khu vực và thư viện các tỉnh, thành phố tại ĐBSCL.

Đối với tổ chức phối hợp và ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài là làm luận cứ khoa học để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách nhằm hoàn thiện và phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương, nhất là giúp ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập của nông dân và nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản./.

Kim Yến


Đang online: 7
Hôm nay: 1309
Đã truy cập: 1396781
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.