xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 – 2020

Ngày 23-10-2021 - Lượt xem: 190

Ngày 22/10/2021, Thành ủy Vị Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 – 2020. Trong 10 năm qua, Thành ủy Vị Thanh chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên ngày càng vững mạnh, chất lượng hiệu quả công việc nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.