xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Thành phố Vị Thanh: Hơn 70.290 hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn

Ngày 27-07-2022 - Lượt xem: 69

Ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chính sách mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. Qua 20 năm triển khai, thành phố Vị Thanh có hơn 70.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn này giúp người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.