xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu Họp thẩm tra của Ban Kinh tế HĐND huyện

Ngày 30-11-2021 - Lượt xem: 21

1. Báo cáo

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện; (Dự thảo Nghị quyết)

1.2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng đầu năm 2021, ước thực hiện cả năm 2021 và giải pháp, nhiệm vụ thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 của UBND huyện;

2. Tờ trình

2.1. Tờ trình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022;

2.2. Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 của UBND huyện;

2.3. Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 của UBND huyện;

2.4. Tờ trình về việc phân bổ ngân sách năm 2022 của UBND huyện;

2.5. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3);

2.5. Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

2.6. Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

2.7. Tờ trình thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025;

2.8. Tờ trình thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện;


Đang online: 2
Hôm nay: 2047
Đã truy cập: 709425
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.