xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Tài liệu Báo cáo gửi kỳ họp thứ bảy

Ngày 15-06-2022 - Lượt xem: 42

1. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của Ban KTXH HDND thành phố (Xem file đính kèm)

2. Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của Ban pháp chế HĐND thành phố (Xem file đính kèm)

3. Báo cáo phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2022 của UBND thành phố (Xem file đính kèm)

4. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

5. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

6. Báo cáo thực hành tiết kiệm chóng lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

7. Báo cáo kết qủa thực hiện NQ số 22 của HDND tỉnh HG (Xem file đính kèm)

8. Báo cáo công tác dân tộc tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

9. Báo cáo tình hình kinh tế tập thể, HTX 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

10. Báo cáo chiến dịch giao thông thủy lợi trồng cây 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

11. Báo cáo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

12. Báo cáo kết quả thực hiện công trình mục tiêu Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

13. Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

14. Báo cáo phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

15. Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 (Xem file đính kèm)

16. Báo cáo Đòan Hội thẩm nhân dân thành phố (Xem file đính kèm)


Đang online: 2
Hôm nay: 89
Đã truy cập: 724807
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.