xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TƯ (KỲ HỌP CUỐI NĂM 2021) HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH A Khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 10-12-2021 - Lượt xem: 87

   

 CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP THỨ TƯ (KỲ HỌP CUỐI NĂM 2021) HĐND HUYỆN CHÂU THÀNH A

Khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

I. NGHI THỨC

1. Chào cờ (Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự kỳ họp).

2. Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

3. Thông qua Chương trình kỳ họp.

II. NỘI DUNG

1. Thông qua các báo cáo tại Hội trường

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện;

1.2. Báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A;

1.3. Báo cáo định hướng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

1.4. Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2021 và chương trình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022;

1.5. Thông qua báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp cuối năm) Hội đồng nhân dân huyện Khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 2022 của UBMTTQVN huyện;

1.6. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng đầu năm 2021, ước thực hiện cả năm 2021 và giải pháp, nhiệm vụ thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022 của UBND huyện;

1.7. Báo cáo công tác xét xử năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện;

1.8. Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện;

1.9. Báo cáo công tác Thi hành án Dân sự năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện;

1.10. Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện.

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022;

2.2. Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 của UBND huyện;

2.3. Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 của UBND huyện;

2.4. Tờ trình về việc phân bổ ngân sách năm 2022 của UBND huyện;

2.5. Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 3);

2.6. Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022;

2.7. Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

2.8. Tờ trình thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025;

2.9. Tờ trình thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện;

2.10. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

2.11. Tờ trình thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của Thường trực HĐND huyện;

2.12. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND huyện

3.1. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND huyện.

3.2. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện.   

4. Thảo luận Tổ và chất vấn tại Hội trường

5. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện

6. Thông qua các dự thảo Nghị quyết             

7. Các báo cáo gửi đại biểu nghiên cứu

7.1. Báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của  Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

7.2. Báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của  Ban pháp chế HĐND huyện;

7.3. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện;

7.4. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện;

7.5. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện. (VB MẬT)

III. BẾ MẠC

1. Phát biểu bế mạc kỳ họp..

2. Chào cờ bế mạc.

 

Báo cáo Trả lời các ý kiến cử tri


Đang online: 1
Hôm nay: 2226
Đã truy cập: 709604
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.