xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2022.

Ngày 27-01-2022 - Lượt xem: 34

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Sở Tài chính Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 05/KH-STC tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2022

Mục đích nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thi hành pháp luật gắn với tuyên truyền, tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức và viên chức, đồng thời tăng cường nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ) về vai trò của luật pháp trong công việc và đời sống xã hội, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước và sinh hoạt hàng ngày của CBCCVC&NLĐ. Thông qua “Ngày Pháp luật” giúp cho CBCCVC&NLĐ có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Qua đó, có những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022 cần tập trung chú trọng vào một số nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam. Quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2021- 2022; các văn bản quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Những vấn đề dư luận mà người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ; phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính…

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thông tin về cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cách thức thực hiện là căn cứ vào tình hình thực tế sẽ bố trí một ngày phù hợp trong tháng để tổ chức triển khai trực tiếp tại hội trường cơ quan. Ngoài ra, từng cá nhân công chức, viên chức thuộc sở tham gia viết bài hoặc tham luận về pháp luật, chủ trương, chính sách lên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Tùy tình hình dịch bệnh từng thời điểm, có thể thay thế hình thức tuyên truyền trực tiếp sang gián tiếp bằng hình thức qua Group Zalo “PBGDPL- SỞ TÀI CHÍNH” hàng tháng tương ứng.

Qua đó, Sở Tài chính giao các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ vào kế hoạch phân công, định kỳ vào ngày 25 hàng tháng tổng hợp danh mục văn bản cần triển khai (chuẩn bị các nội dung, tài liệu để triển khai) gửi về Thanh tra Sở để tổng hợp và xây dựng chương trình chi tiết trình Lãnh đạo Sở phê duyệt, tổ chức thực hiện./.

Triệu Thị Quyên – Thanh tra Sở


Đang online: 4
Hôm nay: 1081
Đã truy cập: 561956
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.