xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Ngày 19-10-2020 - Lượt xem: 191

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

………– { —………

      

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH

VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TỈNH HẬU GIANG

 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

                                                                             

            

                                                                                                                                                                                    

                                                                            

    

HẬU GIANG – Tháng 12 năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

- - - - - — & – - - - - -

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH

VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2020,

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025

HẬU GIANG – Tháng 12 năm 2015

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QUY HOACH HAU GIANG (18-01-2016) da phe duyet.doc_20201019215142.doc

Đang online: 4
Hôm nay: 1092
Đã truy cập: 572564
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.