xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phê duyệt kết quả rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày 17-01-2022 - Lượt xem: 81

Nội dung:

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định s  66/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 4.419 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,19% và có 4.933 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,45%; kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, toàn tỉnh có 12.936 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,42% và có 7.790 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,87%.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,
phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách, dự án đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo
. Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm cung cấp chi tiết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để làm cơ sở thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan và UBND xã, phường, thị trấn xác định chính xác số hộ dân cư trên địa bàn ấp, khu vực theo số liệu của cơ quan thống kê tỉnh cung cấp nhằm xác định tỷ lệ
hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo tính thống nhất giữa các số liệu.
/. 

Trương Văn Phục


Đang online: 7
Hôm nay: 1024
Đã truy cập: 583256
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.