xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Ngày Pháp luật, tháng 8 năm 2022

Ngày 12-08-2022 - Lượt xem: 75

Ngày 11/8/2022, tại Phòng họp số 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật. Bà Trần Thị Thùy Linh – Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Ngày Pháp luật, cùng tham dự có 15 công chức Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ và Thanh tra Sở.

Các tuyên truyền viên lần lượt triển khai 05 văn bản pháp luật như: Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước; Quyết định số 988/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Hậu Giang.