xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG

Ngày 12-08-2022 - Lượt xem: 300

ThS. Mai Văn Lợi - Trưởng khoa, Khoa Xây dựng Đảng

 

Trải qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo. Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đạt được những thành tựu to lớn. An ninh quốc gia trên các lĩnh vực, các địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường hài hòa, ổn định, bền vững phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.  Những thành tựu này là kết quả phấn đấu của hệ thống chính trị và toàn xã hội với sự lãnh đạo của Đảng. Để phát huy vai trò lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, Đảng ta đã từng bước hoàn thiện tư duy lý luận về an ninh quốc gia trong đó có những điểm mới thể hiện sự phát triển lý luận cách mạng không ngừng, nhận thức tư duy và an ninh quốc gia phù hợp với quy luật khách quan kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, trong đó nhấn mạnh vai trò của nhân dân.

Thấm nhuần quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong sự nghiệp cách mạng, ngay từ khi mới giành được chính quyền,  Đảng ta rất coi trọng vai trò của nhân dân và phát huy yếu tố này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia nói riêng.

 Xuất phát  từ vị trí,  vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng,  Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm: Sức mạnh của công an nhân dân bắt nguồn từ mối liên hệ, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của nhân dân. Nhân dân là cội nguồn sức mạnh của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Do đó, để làm tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, công an nhân dân cần phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân; cần phải dựa vào dân, phải thấm nhuần phương châm lấy dân làm gốc.  Người chỉ rõ: “nhiệm vụ của công an là: bảo vệ nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, tẩy trừ kẻ gian tế. Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân.  Như vậy, nhân dân sẽ ra sức giúp công an làm tròn nhiệm vụ[1]. Quán triệt sâu sắc sự chỉ dẫn của Người, sự ra đời của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự cụ thể hoá phương châm “lấy dân làm gốc” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phong trào là hình thức cơ bản để tập hợp, thu hút, hướng dẫn, giáo dục, nâng cao năng lực hoạt động của đông đảo nhân dân tham gia giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Đây cũng là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, trực tiếp tham gia quản lý nền an ninh, trật tự của đất nước, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch. Sự ra đời và phát triển của phong trào có vị trí quan trọng, ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; là một phong trào thi đua yêu nước, gắn bó chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhận thức về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng sâu sắc hơn. Tiếp tục quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc,  Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm lớn, trong đó bài học đầu tiên là phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc. Quan điểm này áp dụng trong mọi lĩnh vực công tác của Đảng và nhà nước, trong đó có lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia;  đồng thời, được nhiều lần khẳng định trong các kỳ đại hội sau cũng như các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và của Đảng ủy công an trung ương. Tại Đại hội  VII,  lần đầu tiên Đảng ta đưa ra khái niệm thế trận an ninh nhân dân. Đại hội VIII bổ sung khái niệm nền an ninh nhân dân. Năm 2004, hai khái niệm này được quy định và giải thích rõ trong Luật an ninh quốc gia. Theo đó, nền an ninh nhân dân là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết là truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt. Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia. Tại Đại hội XII, lần đầu tiên Đảng ta đưa ra khái niệm thế trận lòng dânĐại hội nêu rõ: “Xây dựng thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân”[2]. Tại Đại hội XII, khái niệm thế trận lòng dân được nhấn mạnh nhiều lần, không chỉ phục vụ sự nghiệp quốc phòng, an ninh mà còn  xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Tại Đại hội, quan điểm dân là gốc tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ;  nhân dân là cội nguồn sức mạnh của sự nghiệp cách mạng, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  mọi chủ trương, chính sách phải được xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọngquyền lợi chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu”3. Đồng thời, quan điểm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được Đảng ta đề ra từ Đại hội VI, đến Đại hội VIII, quan điểm này được phát triển thành dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng4. Quan điểm này cũng được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia. Như vậy, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh nhân tố con người, an ninh con người là trung tâm của mọi hoạt động; bảo vệ an ninh sinh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định chính trị - xã hội và xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước. Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân5.

 Có thể thấy, việc Đại hội XIII đề cao nhiệm vụ bảo vệ an ninh con người là nhằm tiếp tục khẳng định nhân dân là mục tiêu, đối tượng phục vụ cao nhất của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Từ ý nghĩa đó, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân đều khẳng định, vận động quần chúng làm một trong bảy biện pháp của công tác Công an, để Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.

 


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.10, tr.83-84.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr, 149

3,4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tI, tr, 28

5.  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, tI, tr, 173, 156


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 3670
Đã truy cập: 837138
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.