xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG

Ngày 12-08-2022 - Lượt xem: 141

 

CN. Nguyễn Thị Chúc Huyền - GV Khoa Nhà nước và pháp luật

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò quan trọng của đạo đức cách mạng, Người luôn coi đạo đức cách mạng là tiêu chí hàng đầu, là “gốc” của người cán bộ, đảng viên. Nâng cao đạo đức cũng có nghĩa là củng cố vững chắc cơ sở định hướng cho sự phát triển tài năng của người cán bộ, đảng viên vì lợi ích chung của Đảng, của giai cấp và của dân tộc.

Theo Người, đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn yêu thương, quý trọng con người, sống có tình, có nghĩa và tinh thần quốc tế trong sáng… Đạo đức cách mạng là cái gốc của nhân cách, là nền tảng của người cách mạng. Biểu hiện rõ rệt nhất, cao quý nhất của đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, phải tôn trọng nhân dân, lắng nghe nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Đó là điều chủ chốt nhất, căn cốt nhất, phải trở thành mục tiêu lẽ sống của mỗi cán bộ, đảng viên, “Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. Có như thế mới thắng được địch và thực hiện được nhiệm vụ cách mạng”[1].

Đồng thời, để đảm bảo vai trò cầm quyền của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng phải là tế bào khỏe mạnh, phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng bền bỉ, suốt đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[2]. Đạo đức cách mạng là nội dung được Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh qua các kỳ Đại hội, đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”[3] .

Thấm nhuần lời Bác dạy, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang luôn chú trọng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng song song với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc rèn luyện và nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên định định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên còn nhằm thực hiện Đề án số 02 về xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Mỗi cán bộ, đảng viên đều giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tụy với công việc, được đồng nghiệp yêu mến, giảng viên được học viên quý trọng. Giảng viên của Trường còn lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cách mạng trong các bài giảng để tuyên truyền, quán triệt đến học viên. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, đảng viên Trường Chính trị còn thực hiện thường xuyên việc tự phê bình và phê bình, nhằm đánh giá, góp ý cho nhau để phát huy ưu điểm, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và có giải pháp khắc phục, sửa chữa hiệu quả, hoàn thiện bản thân và tập thể.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu trên, việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của một số cán bộ, đảng viên Trường Chính trị có lúc chưa thường xuyên, đôi lúc, có việc còn có biểu hiện nói chưa đi đôi với làm, chưa thường xuyên thực hiện vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

 Để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế và góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đồng thời thực hiện tốt Đề án xây dựng Trường Chính trị chuẩn, cán bộ, đảng viên Trường cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, Đảng ủy và chi ủy các chi bộ cần đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Nâng cao đạo đức cách mạng bắt đầu bằng giáo dục, rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Đảng ủy Trường và chi ủy các chi bộ cần đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên nhằm chuyển từ ý thức đạo đức sang hành động đạo đức, không chỉ với nỗ lực tự giác, trách nhiệm của từng người mà còn phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, của những người lãnh đạo, nhất là phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng. Đạo đức đó đối lập với chủ nghĩa cá nhân, cho nên muốn xây dựng đạo đức cách mạng thì phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Cần thường xuyên lồng ghép, đưa nội dung giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng bằng nhiều hình thức vào bài giảng trên lớp cho học viên.

Thứ hai, cần phát huy hơn nữa tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo quản lý, người đứng đầu.

Trong tình hình hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập; phải luôn có ý thức trau dồi đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải thật sự mẫu mực về đạo đức, lối sống, thẳng thắn, chân thành để đồng chí, học viên học tập và làm theo. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, quản lý cần phải nêu gương trong việc tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Để nâng cao đạo đức cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên cần có thái độ học tập và làm theo Bác một cách nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao; thực hiện có hiệu quả và đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, các việc làm thiết thực, ý nghĩa, điển hình, từ đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên và nhân dân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho việc thực hành đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nhu cầu văn hóa, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, học viên và nhân dân. Kết hợp với đấu tranh thường xuyên, kiên quyết với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Thứ tư, mỗi chi bộ và đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong công tác và cuộc sống.

Mỗi cán bộ, đảng viên, học viên của Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang cần phát huy tốt nhất vai trò của mình, thực hiện đúng nguyên tắc, đề cao tự phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, nhất là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là những cán bộ chủ chốt, đứng đầu. Đây là vấn đề rất quan trọng có ý nghĩa quyết định nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Chỉ có đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế từ đó mới có những biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, hoặc có biểu hiện sa đọa về đạo đức, lối sống, tham nhũng; đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên cần tăng cường đấu tranh chống diễn biến hoà bình, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Như vậy, nâng cao đạo đức cách mạng là bài học lý luận và thực tiễn vô cùng sâu sắc và quý báu, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, đảng viên Trường Chính trị cần phải không ngừng rèn luyện và nêu gương về đạo đức cách mạng. Trong điều kiện giao lưu và hội nhập ngày càng sâu rộng, thiết nghĩ mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là giảng viên cần thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, xem đây là nhu cầu thiết yếu, là công việc bền bỉ, phải làm thường xuyên và suốt đời như “đánh răng”, “rửa mặt” hàng ngày, bởi vì “đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”[4] để xứng đáng với sự tin tưởng, mong mỏi của Bác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng và phục vụ tốt cho nhân dân./.

        TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, tập I.
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, tập II.
  3. https://tcnn.vn/news/detail/52243/Tang-cuong-xay-dung-Dang-vung-manh-ve-chinh-tri-tu-tuong-dao-duc-to-chuc-va-can-bo-theo-tinh-than-Nghi-quyet-Dai-hoi-XIII-cua-Dang.html
  4. http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2013/6930/Gia-tri-ly-luan-trong-tac-pham-Dao-duc-cach-mang-cua.aspx

 


[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2011, tập 11, tr. 603.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 15, tr. 622.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG-ST, H.2021, tr.180.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H. 2011, t. 11. Tr. 612.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DAO DUC CACH MANG DA SUA (1).doc_20220812080943.doc

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 2047
Đã truy cập: 842382
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.