xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022 (có điều chỉnh lần 2)

Ngày 26-01-2022 - Lượt xem: 13

        

        SỞ CÔNG THƯƠNG HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Số: 04/TB-TTKC&XTTM

                Hậu Giang, ngày 21 tháng 01  năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch làm việc từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022 (có điều chỉnh lần 2)

THỨ HAI  24/01

- Đ/c Bắc (PGĐ) học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2021 - 2022. Hình thức online (03 ngày)

         - Đ/c Lưu Thanh Điền học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hình thức học online (hết tuần)

         - 8 giờ 00’ Họp góp ý thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Thành phần: Cán bộ, viên chức Trung tâm. Điểm tại Hội trường Trung tâm.

THỨ BA    25/01

- 09 giờ 00’ Giám đốc họp  Ban Thường Vụ. Điểm tại phòng họp Sở.

        - 14 giờ 00’ Giám đốc họp BCH Đảng ủy Sở Công Thương. Điểm tại Phòng họp số 01, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ    26/01

       - 8 giờ 00’ Giám đốc, Đ/c Hải (TP.XTTM) họp về việc phối hợp tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển Công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Vietnam Expo 2022. Điểm tại phòng họp số 01 Sở (P.XTTM chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM   27/01

      - 8 giờ 00’ Huỳnh Văn Toàn làm việc với HTX Xoài Cát Bảy Ngàn về việc triển khai  mô hình quản lý nhãn hiệu tập thể Xoài cát Hậu Giang. Điểm tại TT. Bảy Ngàn huyện Châu Thành A.

       - 14 giờ 00’ Vệ sinh cơ quan và Phòng làm việc chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần năm 2022. Thành phần: Cán bộ, viên chức Trung tâm. Điểm tại Trung tâm.

THỨ SÁU     28/01

  • Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương;

- Ban Giám đốc (để nắm);

- Các phòng Trung tâm (để thực hiện);

- Lưu: VT.

                  

                    GIÁM ĐỐC                                  

                    

                                            
     

              

               


             

             

                                     

  

               

                                                                            

 

            

              

       

                 

         

                 

   

               


 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 24.01-28.01 (1).doc_20220126151619.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 585538
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.