xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Lịch làm việc từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022

Ngày 18-01-2022 - Lượt xem: 4

        

        SỞ CÔNG THƯƠNG HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Số: 03/TB-TTKC&XTTM

                Hậu Giang, ngày 14 tháng 01  năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch làm việc từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022

THỨ HAI  17/01

- Đ/c Bắc (PGĐ) học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2021 - 2022. Hình thức online (hết tuần)

         - Đ/c Trúc, Huỳnh Văn Toàn học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hình thức học online (hết tuần)

         - Đ/c Tú, Sỹ học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hình thức học online (04 ngày)

         - Đ/c Lưu Thanh Điền học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hình thức học online (hết tuần)

         - Đ/c Linh (PTP.XTTM) học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hình thức học online (03 ngày)

THỨ BA    18/01

  • Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ    19/01

  • Ban Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM   20/01

       - 8 giờ 00’ Giám đốc họp Ban Thường vụ. Điểm tại phòng họp Sở.

      - 14 giờ 00’ Ban Giám đốc Sở làm việc với toàn thể viên chức Trung tâm. Thành phần: Tất cả cán bộ, viên chức  và người lao động Trung tâm (Trừ các đồng chí đang bị cách ly). Điểm tại Hội trường Trung tâm. (P.HC-TH phối hợp các phòng chuẩn bị nội dung).

THỨ SÁU     21/01

       - 8 giờ 00’ Giám đốc, Đ/c Hải (TP.XTTM) họp về việc đề xuất hỗ trợ cho Trung tâm OCOP Hậu Giang tại khu GrandWord – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điểm tại phòng họp Sở. (P.XTTM chuẩn bị nội dung).

       - 14 giờ 00’ Vệ sinh cơ quan. Chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần năm 2022. Thành phần: Đoàn viên Chi đoàn. Điểm tại Sở Công Thương.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương;

- Ban Giám đốc (để nắm);

- Các phòng Trung tâm (để thực hiện);

- Lưu: VT.

                  

                    GIÁM ĐỐC                                  

                    

                                            
     

              

               


             

             

                                     

  

               

                                                                            

 

            

              

       

                 

         

                 

   

               


 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LỊCH TUẦN TỪ NGÀY 17.01-21.01.doc_20220118102118.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 231
Đã truy cập: 585640
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.