xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT TỪ NGÀY 8.8.2022 ĐẾN NGÀY 12.8.2022 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày 12-08-2022 - Lượt xem: 54

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày 12  tháng 8  năm 2022

                       

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

TỪ NGÀY 8.8.2022 ĐẾN NGÀY 12.8.2022

(Điều chỉnh lần 2)

THỨ HAI (08.8)

- 7 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan; Đ/c Trường tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát (03 ngày)

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ BA (09.8)

- 07 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan; Đ/c Trường tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

- 08 giờ 00' đ/c Sử kiểm tra tiến độ thi công trạm quan trắc nước mặt Sông Hậu (cả ngày)

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ (10.8)

- 07 giờ 00' LĐTT làm việc tại cơ quan; Đ/c Trường tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

- 13 giờ 00', đ/c Nhã làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (11.8)

- 08 giờ 00' LĐTT họp lệ Chi bộ

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU (12.8)

- 07 giờ 00' LĐTT làm việc tại cơ quan

- 07 giờ 00'  Đ/c Trường làm việc với Đoàn kiểm tra cấp Giấy phép môi trường cho Công ty Việt Hải. Điểm tại Công ty Việt Hải (đ/c Vũ cùng đi và chuẩn bị nội dung)

- 10 giờ 25', Cấp uỷ chi bộ làm việc với Ban Thường vụ đảng uỷ. Điểm tại phòng họp số 02 Sở TN&MT (Đình lại)

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp, công tác thì làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Tiến học lớp Trung cấp LLCT (theo lịch học của Trường chính trị)

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;

- LĐ TTQT, VC TTQT

- Lưu: VT.

                                                                                                  Lý Quốc Sử

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 31_(TTQT)_Lần 2_ từ ngày (08.8-12.8-2022).docx_20220812100030.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 2144
Đã truy cập: 842479
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.