xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT TỪ NGÀY 4.7.2022 ĐẾN NGÀY 08.7.2022

Ngày 04-07-2022 - Lượt xem: 16

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang,  ngày 4  tháng 7  năm 2022

                       

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TN&MT

TỪ NGÀY 4.7.2022 ĐẾN NGÀY 08.7.2022

THỨ HAI (4.7)

- 07 giờ 00' LĐTT làm việc tại cơ quan

- 07 giờ 30' Đ/c Trường công tác Tx. Long Mỹ (thẩm tra lý lịch)

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ BA (5.7)

- 07 giờ 00' LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ TƯ (6.7)

- 07 giờ 00' LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM (7.7)

- 07 giờ 00' LĐTT làm việc tại cơ quan

- 08 giờ 00' Đ/c Sử, Nhã: Kiểm tra thi công trạm quan trắc nước mặt (Châu Thành)

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

THỨ SÁU (8.7)

- 07 giờ 00' LĐTT làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 00', LĐTT làm việc tại cơ quan

Ghi chú:

- Các đ/c không có tên theo lịch phân công dự họp, công tác] thì làm việc tại cơ quan.

- Đồng chí Tiến học lớp Trung cấp LLCT (theo lịch học của Trường chính trị)

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

- LĐ Sở;

- LĐ TTQT, VC TTQT

- Lưu: VT.

                                                                                                  Lý Quốc Sử

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Lich tuần 26_(TTQT) từ ngày (20.6-24.6-2022).docx_20220704081459.docx

Đang online: 3
Hôm nay: 1594
Đã truy cập: 720296
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.