xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH LỰC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT

Ngày 07-10-2021 - Lượt xem: 14

Nhằm thu thập thông tin, số liệu, ý kiến và phản hồi của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất. Đồng thời trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra đánh giá đúng thực trạng tình hình thi hành pháp luật ở một số cơ quan, ban, ngành tỉnh; cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã; mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; kịp thời tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 42/KH-STP tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, như sau:

Về nội dung khảo sát: Đánh giá tình hình ban hành văn bản, công tác quản lý, tổ chức triển khai hướng dẫn thi hành và công tác triển khai, thực hiện pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật lĩnh vực công tác này trên địa bàn tỉnh; tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; đánh giá ý thức chấp hành pháp luật, khả năng tiếp cận, thực hiện pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân.

Biện pháp và phương pháp khảo sát: Khảo sát qua phiếu điện tử và qua bưu điện thông qua Phòng Tư pháp cấp huyện; thu thập, thông tin, số liệu qua báo cáo; tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo đánh giá.

Sở Tư pháp cũng đề nghị Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện; Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch trên và hoàn thành khảo sát, xử lý, tổng hợp các thông tin khảo sát và xây dựng Báo cáo khảo sát trước ngày 23 tháng 10 năm 2021.

                                                                       Nguyễn Phương

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KẾ HOẠCH KHẢO SÁT trinh khy.pdf_20211007102301.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 284
Đã truy cập: 585693
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.