xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

Ngày 14-10-2021 - Lượt xem: 32

Ngày 05/10/2021, huyện Vị Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã.

Thực hiện Công văn số 1604/UBND-NCTH ngày 27 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Ngày 05 tháng 10 năm 2021 huyện Vị Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã.