xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hiệu quả sử dụng cán bộ công chức cấp cơ sở sau đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 30-07-2021 - Lượt xem: 5

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên đề tài: Hiệu quả sử dụng cán bộ công chức cấp cơ sở sau đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa khọc xã hội.

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương.

3. Tổ chức chủ trì: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ: Số 45, đường 3/2. phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Số điện thoại: 07113878739.

5. Thời gian thực hiện được phê duyệt: 18 tháng.

Năm bắt đầu: 2011.                    Năm kết thúc: 2013.

6. Thời gian kết thúc thực tế (thời điểm nộp báo cáo kết quả): tháng 7/2013.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI

1. Kết quả nghiên cứu:

1.1. Ý nghĩa khoa học của kết quả nghiên cứu

Đề tài cung cấp luận chứng, luận cứ khoa học cho việc tiếp tục nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo ở các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh.

1.2. Ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng kết quả khoa học

- Đối với việc xây dựng đường lối, pháp luật, chính sách

Góp phần tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình sử dụng cán bộ, công chức cấp cơ sở sau đào tạo trong thời gian tới.

- Đối với phát triển kinh tế - xã hội

Góp phần phát huy nhân tố con người (cán bộ, công chức cấp cơ sở) trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế, điều kiện thuận lợi của địa phương vào phát triển kinh tế - xã hội.

 Góp phần phát huy vai trò của nhân tố con người (cán bộ, công chức cấp cơ sở) trong việc phát huy dân chủ, nâng cao vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng đời sống xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ.

- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

Góp phần khai thác một cách tốt nhất vai trò chủ thể của cán bộ, công chức trong việc cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng kinh tế - chính trị - xã hội ở cấp cơ sở ngày càng có hiệu quả.

- Đối với phát triển lĩnh vực khoa học có liên quan

Đề tài là cứ liệu hữu ích cho công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức cấp cơ sở sau đào tạo của tỉnh phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Đề tài là tài liệu sống động hỗ trợ cho công tác giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tỉnh khi đề cập đến vấn đề kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong công tác sử dụng cán bộ, công chức cấp cơ sở sau đào tạo của tỉnh nhà.

- Đối với công tác đào tạo cán bộ khoa học (kể cả việc nâng cao năng lực, hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu của các cá nhân và tập thể khoa học thông qua việc thực hiện đề tài)

Nâng cao khả năng tìm kiếm, xác minh, xử lý tư liệu thực tiễn thông qua các phương pháp khoa học.

Nâng cao năng lực khái quát, tổng kết thực tiễn của đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học.

Nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị-hành chính cho đội ngũ giảng viên ở trường Chính trị.

Phát huy tích chủ động, tích cực của Đảng ủy, BGH trường Chính trị trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang để xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC cấp cơ sở của tỉnh nhà trong thời gian tới.

2. Các sản phẩm khoa học (Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài)

1. Đề tài khoa học cấp khoa: “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang giai đoạn hiện nay”.

- Chủ nhiệm đề tài: CN. Trương Thanh Nghĩa, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật.

- Đơn vị nghiệm thu: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

2. Tham luận Hội thảo khoa học cấp khoa, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, 2013: “Xây dựng phong cách tư duy cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở tỉnh Hậu Giang theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh” - GVC. ThS. Nguyễn Thị Kim Xuyên, Giảng viên khoa Dân vận.

                                               

TÓM LƯỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Mục đích nghiên cứu

          Xây dựng các giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức cấp cơ sở của tỉnh Hậu Giang đến năm 2015 và định hướng đến 2020;     

Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở của tỉnh Hậu Giang đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương Hậu Giang.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp

Sử dụng phương pháp phân tích dựa trên các đề tài, dự án, tài liệu chuyên khảo của các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành; các tài liệu thống kê, Báo cáo, tổng kết… của tỉnh có liên quan đến công tác cán bộ, đặc biệt là công tác cán bộ cấp cơ sở. Phương pháp này được xác định là phương pháp chủ đạo và sử dụng xuyên suốt trong quá trình thực hiện đề tài.

2.2. Phương pháp lịch sử - logic

Kết hợp và sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Với việc sử dụng phương pháp lịch sử, nhóm thực hiện đề tài có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu vấn đề nghiên cứu một cách khách quan, toàn diện và đặt trong mối liên hệ mật thiết giữa tất cả các khâu, các bước và nội dung của công tác cán bộ cũng như quá trình triển khai thực hiện trong thực tiễn ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, thông qua phương pháp logic nhằm tổng kết, xâu chuỗi những sự kiện qua đó tìm ra những vấn đề chung nhất, mang tính điển hình thể hiện bản chất về công tác cán bộ triển khai trong thực tiễn ở cơ sở.

2.3. Phương pháp điều tra xã hội học thông qua bản (phiếu) câu hỏi

Để tìm hiểu thực trạng bố trí, sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhóm thực hiện đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu, loại mẫu phi xác suất, cụ thể là mẫu phân suất theo phán đoán dưới dạng các câu hỏi đóng. Mẫu phiếu được chọn dựa trên các chỉ tiêu: trình độ học vấn; trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trình độ chính trị; vị trí công tác.

2.4. Phương pháp phỏng vấn

Sử dụng phương pháp này nhằm bổ sung thêm thông tin cho các kết luận thu được từ việc xử lý số liệu đã điều tra và sưu tầm.

3. Kết quả nghiên cứu

          Sản phẩm nghiên cứu của đề tài gồm hai chuyên đề:

          - Chuyên đề I: “Thực trạng việc sử dụng cán bộ công chức cấp cơ sở sau đào tạo của tỉnh Hậu Giang tư khi thành lập đến nay”.

          - Chuyên đề II: “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI.doc_20210730162159.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 121
Đã truy cập: 162815
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.