xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022

Ngày 25-03-2022 - Lượt xem: 12

Hậu Giang ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,

                                  một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022

 

Nhằm phát huy hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số, nhất là hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà. Ngày 24/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số năm 2022.  Theo  đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như vai trò của các cấp, các ngành trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, Hậu Giang quyết tâm thực hiện tốt các nguyên tắc công khai, minh bạch trong các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với thực hiện công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác truyền thông, đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh.

322..png

                             Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Theo Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình trong tháng 4 năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm tình hình tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời đảm bảo thực hiện tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của từng cơ quan, đơn vị; Sự tham gia chủ động, tích cực của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số; việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số, gắn với việc thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số, để việc phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị./.

                                                                                                                                                                                               Trúc Loan

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Ke hoach 50 KSTTHC 2022.pdf_20220325091510.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 1307
Đã truy cập: 553221
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.