xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

CÔNG TÁC BẢO VỆ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG THẾ HỆ TRẺ

Ngày 26-01-2022 - Lượt xem: 15

 

Ths Phan Ngọc Yến - Khoa Xây dựng Đảng

Trong bối cảnh hiện nay, sự nghiệp cách mạng của Đảng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là với thế hệ trẻ. Trong đó, việc nắm bắt và vận dụng có hiệu quả những nhân tố mới, phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội được xem là yêu cầu tất yếu, khách quan, giúp cho thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, văn hóa con người Việt Nam, đồng thời có khả năng tự vệ, phòng ngừa, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù đdịch, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Từ khóa: Nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác, mạng xã hội.

Là những người được sinh ra và lớn lên khi đất nước thanh bình, thế hệ trẻ hôm nay không thể cảm nhận hết những giá trị lịch sử của dân tộc, song chứng kiến được sự phát triển từng ngày của đất nước là một niềm hạnh phúc to lớn. Bởi cuộc sống ấm no hôm nay đã phải trải qua những này lẫn trong máu thịt có thừa gian nan.

Lịch sử Việt Nam, lịch sử của đất nước mà mỗi chúng ta vẫn không ngừng tự hào là lịch sử đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Lòng yêu nước, đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng Tổ quốc đã trở thành một truyền thống quý báu của Nhân dân ta. Trải qua mấy mươi năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và qua 35 năm thực hiện đổi mới dất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Nhân dân Việt Nam đã đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã phát biểu “..Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”(1). Đạt được nhửng thành công to lớn ấy là nhờ vào sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là minh chứng rõ nét vai trò lãnh đạo, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Đảng.

Tiếp nối bề dày truyền thống, ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục củng cố, bảo vệ vững chắc và khẳng định vai trò lãnh đạo ngày càng sâu rộng của mình đối với toàn xã hội. Đồng thời, xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhân tố cốt lõi có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở, tiền đề quyết định mọi hoạt động xây dựng, sinh hoạt và lãnh đạo của một Đảng.  Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và làm kim chỉ nam cho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng Nhân dân. Nếu nền tảng tư tưởng thay đổi, tất yếu sẽ dẫn tới sự thay đổi về mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức, phương hướng hoạt động chính trị của Đảng. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu tất yếu để xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, trong nội bộ; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một công việc thường xuyên, đã được Đảng ta tiến hành từ ngày thành lập Đảng và tiếp tục xuyên suốt trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trải qua 91 năm thành lập và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững vàng trước những biến đổi của thời cuộc, một phần to lớn là nhờ những thành tựu đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng. Song, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải được giải quyết, nhất là đối với thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thế kỷ XXI, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các vấn đề phát sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, các thế lực thù địch, phản động không ngừng thay đổi những phương thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước…đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng cần có những bước đi mới và hiệu quả hơn, không đơn thuần chỉ là công tác dân vận tại thực địa bằng giấy mực, đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch mà còn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ nhằm phổ biến sâu rộng, kịp thời đến tất cả các tầng lớp Nhân dân, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và khả năng tự nhận thức, đề kháng trước những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phần tử xấu.

Tuy nhiên, từ những quan sát và trăn trở của một người trẻ cho thấy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với thế hệ thanh thiếu niên hiện nay đang có những vấn đề đặt ra. Trong giới trẻ, có một bộ phận mơ hồ về nhận thức chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những giá trị ý nghĩa lịch sử của Đảng còn là những khái niệm xa lạ; nhiều bạn trẻ dễ bị tấn công, thao túng nhận thức bởi các thông tin xấu, độc hại hay có thái độ thờ ơ, vô cảm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; niềm tin vào Đảng và Nhà nước có lúc, có nơi bị suy giảm. Mặt khác, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của bộ máy Nhà nước đôi lúc còn hạn chế về cả nội dung, lẫn hình thức là những hạn chế làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, công tác quản lý thông tin, hoạt động trên Internet, mạng xã hội, báo chí chưa được chặt chẽ trong một thời gian dài. Tính đến cuối năm 2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí (trong đó có 142 báo, 612 tạp chí, 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập) 72 cơ quan được cấp giấy phép họat động phát thanh truyền hình với tổng số 87 kênh phát thanh và 193 kênh truyển hình(2) và hàng loạt các ứng dụng mạng xã hội trong và ngoài nước được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, điều đó cho thấy môi trường thông tin của nước ta là rất lớn. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của báo chí, ứng dụng mạng xã hội đôi lúc còn thiếu chặt chẽ.  Thời gian qua, một số tờ báo chính thống đăng tải thông tin sai lệch, phải bị xử lý(3), những thông tin xấu, độc thì tràn lan trên internet, mạng xã hội như Zalo, Facebook, youtube… làm cho mọi người, nhất là giới trẻ dễ dàng tiếp cận…những vấn đề trên làm cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã khó nay càng trở nên khó hơn.

Bốn là, một bộ phận giới trẻ có thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều bạn trẻ cho rằng, sự nghiệp cách mạng hay các khái niệm liên quan đến chính trị là công việc, trách nhiệm của của bộ đảng viên, của những người làm việc trong bộ máy nhà nước, Chính vì những nhận thức chưa đúng đắn này đã khiến giới trẻ không quan tâm đến các bài học về tư tưởng của Đảng. Ví dụ điển hình dễ nhận thấy rõ nhất đó là phần lớn sinh viên ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đều có tâm lý rất ngán ngại khi học những môn học về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nên chỉ học qua loa, đối phó. Điều này khiến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng khó tiếp cận, khó đi sâu vào tầng lớp trẻ.

Trên cơ sở những vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của  Đảng đối với thể hệ trẻ, đòi hỏi Đảng ta cần nghiêm túc nhìn nhận và quyết liệt hành động. Trong đó, phải dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định nguyên lý: Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, cách mạng là sáng tạo, là đổi mới, giáo điều, rập khuôn, máy móc là thất bại. Đồng thời, xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch “là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu” (4)

Với niềm tin yêu và những mong mỏi của một người thuộc thế hệ trẻ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càn thiết có những bước đi quyết liệt, cụ thể hơn, như:

Một là, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng đối với thế hệ trẻ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại ”. Vì vậy mà ngày nay, để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với thế hệ trẻ đạt được hiệu quả cao thì người làm công tác tuyên truyền cần phải nắm bắt được nhận thức, suy nghĩ, nhu cầu, nguyện vọng, ham muốn của người trẻ, có cơ sở để đề ra các biện pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp và hiệu quả. Trong đó nội dung tuyên truyền, giáo dục cần gần gũi, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo được; hình thức phổ biến cần đa dạng, hấp dẫn. Một thực tế khác cho thấy, giới trẻ ngày nay luôn có cho mình những hình mẫu lý tưởng để yêu thích, học theo. Nắm được đặc điểm này chúng ta cần tranh thủ, vận động nhũng cá nhân, tổ chức có sức ảnh hưởng đến giới trẻ để đồng hành, góp sức vào công tác tuyên truyển của Đảng, đó có thể là những chia sẻ, bài viết, lời nói ủng hộ Nhà nước, chính quyền; quan điểm dung đắn, khoa học về một vấn đề đang xảy ra hay đơn giản chỉ là sự bày tỏ niềm tin đối với quê hương, đất nước.

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lề lối làm việc của các trang thông tin điện tử, hội nhóm của ta trên mạng Internet…trong đó, cần đảm bảo thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác đối với những vấn đề xã hội đang quan tâm, gây bức xúc nhằm trấn an dư luận, giải tỏa cơn khát thông tin. Khắc phục tình trạng thụ động, chậm trễ trong cách làm việc, đưa tin. Chúng ta không thể mãi đi phía sau để ngăn chặn, khắc phục hậu quả, đấu tranh, triệt phá, tháo gỡ các thông tin xấu độc mà trong thời đại 4.0 người làm chủ mặt trận thông tin phải là chính chúng ta. Sự nhanh nhạy, kịp thời, đầy đủ, chính xác trong cách đưa tin sẽ góp phần củng cố niềm tin của lớp trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng. Mặt khác, cơ quan chức năng cần có cơ chế ủng hộ, phát huy và mở rộng đối với các hội nhóm có hoạt động tích cực, có thái độ ủng hộ Đảng, Nhà nước, đồng thời có sự quản lý, định hướng chặt chẽ với các hoạt động này.

Ba là, tăng cường quản lý chặt chẽ đối với hoạt động báo chí và các trang thông tin, ứng dụng mạng xã hội trên Internet. Hiện nay, với hơn 799 cơ quan báo chí; 68,17 triệu người sử dụng internet (chiếm tỷ lệ 70% dân số cả nước) và 65 triệu người dùng mạng xã hội (chiếm tỷ lệ 67% dân số) trong đó đa số là những người trẻ tuổi. Qua đó cho thấy hoạt động báo chí và các trang thông tin, ứng dụng trên mạng xã hội có ảnh hưởng rất lớn đối với những người trẻ tuổi. Bài học truyền thông về sự sụp đổ của Liên Xô hay các cuộc cách mạng màu, như “cách mạng hoa hồng” ở Gruzia (2003), “cách mạng Cam” ở Ucraina (2004), Cách mạng hoa tuy- lip” tại Cưrơgưxtan năm 2005 và “mùa xuân Ả Rập” tại các quốc gia thế giới Ả Rập những năm 2010, 2011… vẫn còn nguyên giá trị , là minh chứng rõ rệt về sức tấn công mãnh mẽ của truyền thông đối với nhận thức của con người. Vì vậy mà Đảng và Nhà nước cần quản lý chặt chẽ hoạt động trên lĩnh vực này. Đối với lĩnh vực báo chí, cần phát huy tối đa vai trò của người làm báo, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn cung cấp thông tin trung thực, tin cậy, toàn diện và kịp thời giúp thế hệ trẻ nhận thức dung đắn, đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các vấn đề trong xã hội, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp phần phản ánh góc nhìn của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.    

Đối với hoạt động trên các ứng dụng mạng xã hội, do sự phát triển của các phương tiện kết nối internet, mặt khác Đảng, Nhà nước ta không thể cấm đoán quyền khai thác thông tin của lớp trẻ trong xã hội, vì vậy gỉải pháp tối ưu có những biện phá giảm thiểu sự truy cập, tìm kiếm thông tin sai trái, thù địch bằng cách đẩy mạnh cung cấp, cập nhật và tích cực lan tỏa, truyền bá thông tin chính thống để thỏa mãn nhu cầu và quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018.

Bốn là, đẩy mạnh vai trò của giáo dục, từ cấp học nhỏ nhất, người thầy cần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, trí tò mò về lịch sử dân tộc và giá trị quý báu của cuộc sống độc lập, tư do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Từ đó giúp thế hệ trẻ nhận thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để giới trẻ phát huy tài năng, sở trường của mình, có cơ chế đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với những người tài năng, từ đó ngày càng thu hút được hiều người trẻ tự nguyện góp sức phụng sự Tổ quốc. Đối với các môn Triết học Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học cần phải đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy, tạo sự hấp dẫn đối với môn học và xóa bỏ định kiến đối với môn học này trong học sinh, sinh viên. 

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thế hệ trẻ phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực xấu, thù địch. Vì vậy mà ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn phải quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ kế thừa từ thế hệ trẻ, tạo những điều kiện thuận lợi để lực lượng này phát huy năng lực, sở trường và cống hiến hết sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng đối với thế hệ trẻ là giúp bản thân mỗi người tự nhận thức và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng./.            

Chú thích:

(1) Trích bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930- (03/02/2020)

(2) Số liệu công bố tại Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2020

(3) Ngày 3/11/2016, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 cơ quan báo chí vì có thông tin sai sự thật trong vụ “Học sinh lớp 6 ở Gia Lai tự tử vì không có áo mới đến trường” gồm Báo điện tử VOV, Báo điện tử Dân Việt, Báo điện tử Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Báo điện tử Đất Việt, Báo điện tử Giao thông, Báo điện tử Công an TP Hồ Chí Minh mỗi cơ quan báo chí bị phạt 15 triệu đồng. 3 báo điện tử Dân trí, Báo điện tử Người lao động, Tạp chí điện tử Doanh nghiệp Việt Nam mỗi báo chí bị phạt 13 triệu đồng. Các báo điện tử Tiền Phong, Báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô, Báo điện tử Công lý, Báo điện tử Xây dựng và Tạp chí điện tử Saostar mỗi cơ quan báo chí bị phạt 10 triệu đồng. Năm 2017, cơ quan này cũng ban hành quyết định xử phạt với số tiền 60 triệu đồng đối với báo Thanh niên, Người lao động, Pháp luật TP.HCM, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí điện tử “Nhà quản lý” 3 tháng vì đã đăng bài viết sai sự thật. Ngày 16/7/018, Bộ Thông tin và truyền thông ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí điện tử của tờ Tuổi Trẻ Online 3 tháng, và phạt báo này 220 triệu đồng vì trích dẫn sai lời phát biểu của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang….

(4) Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điêm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điêm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

2. Các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đang online: 5
Hôm nay: 992
Đã truy cập: 567420
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.