xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bộ Tài chính hình thành tài chính điện tử hướng tới tài chính số (Phần 3)

Ngày 04-05-2022 - Lượt xem: 0

Trong những năm qua, Bộ Tài chính đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê nhằm cung cấp các thông tin thống kê tài chính ở mức tổng quát, hình thành một bức tranh tổng thể và khái quát về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời, Bộ Tài chính đã đưa vào sử dụng 12 cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành, trong đó có 6 CSDL chuyên ngành đã đưa vào sử dụng, 6 CSDL chuyên ngành khác đang nâng cấp, hoàn thiện. Các CSDL chuyên ngành được xây dựng kết nối, chia sẻ với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính đã phát huy hiệu quả trong quá trình khai thác, sử dụng.

Hơn 2.578 cán bộ tại 63 cục thuế và Tổng cục Thuế sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý thuế. Ảnh: Quang Minh.

Thống kê tài chính đã phát huy vai trò

Với đặc thù là một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, để có thể hình thành một hệ thống chỉ tiêu thống kê chi tiết cung cấp các thông tin thống kê cụ thể của từng ngành, lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Tài chính như ngân sách, thuế, dự trữ, tài sản công, giá, chứng khoán, xuất, nhập khẩu,...đòi hỏi phải tổ chức triển khai công tác thống kê thật chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Cục THTK) đã nghiên cứu triển khai xây dựng và hoàn thiện một hệ thống chỉ tiêu thống kê nhằm cung cấp các thông tin thống kê tài chính ở mức tổng quát, đủ để hình thành một bức tranh tổng thể và khái quát về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Cục THTK đã chủ trì tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng và góp ý Luật Thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phân công cho các đơn vị thực hiện thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo quy định tại Nghị định số 97/2016/NĐ-CP (bao gồm 09 chỉ tiêu do Bộ Tài chính chủ trì thu thập, tổng hợp và 05 chỉ tiêu phối hợp với các bộ, ngành khác thực hiện) và cung cấp kịp thời thông tin, số liệu về kinh tế, xã hội, tài chính ngân sách phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ và Tổng cục Thống kê theo quy định tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP. Đồng thời, Bộ Tài chính đã cung cấp 15 chỉ tiêu tổng hợp báo cáo lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư về hệ thống chỉ tiêu, báo cáo thống kê ngành tài chính và hiện nay đã được triển khai thu thập và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định chế độ chính sách về tài chính. Đồng thời, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quy chế số 11260/QCPH-BTC-BKHĐT ngày 17/9/2018 về việc phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu giữa hai Bộ, hiện đã triển khai kết nối dữ liệu truyền nhận tự động hàng ngày giữa hai Bộ theo các nội dung quy định trong quy chế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã xây dựng và thực hiện quy chế phổ biến thông tin thống kê, lịch phổ biến thông tin thống kê, thực hiện đưa thông tin thống kê phổ biến trên Bảng điện tử đặt tại Ttrụ sở Bộ Tài chính theo từng lĩnh vực và công bố thông tin thống kê tài chính trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

12 CSDL chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch điện tử

Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2376/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính”. Mục tiêu tổng quát của Đề án được xác định là: “Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính thống nhất đáp ứng nhu cầu về tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, quản lý và điều hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế. CSDL quốc gia về Tài chính là cốt lõi, trung tâm của Hệ thống thông tin tài chính quốc gia. Thông tin dữ liệu trong CSDL quốc gia về Tài chính sẽ là kho thông tin tri thức được quản lý và khai thác theo các phương thức quản lý và khai thác của một nguồn lực kinh tế trong nền kinh tế mới - kinh tế tri thức.”

Bộ Tài chính cho biết hiện đã có 06 CSDL chuyên ngành hoàn thành xây dựng và đưa vào triển khai sử dụng gồm: CSDL thu - chi ngân sách nhà nước; CSDL chuyên ngành Thuế, Kho bạc; Hải quan; Chứng khoán; Giá giai đoạn 1. Có 06 CSDL chuyên ngành đã được sử dụng và hiện đang tổ chức nâng cấp gồm: CSDL chuyên ngành quản lý Dự trữ nhà nước (dự kiến thực hiện nâng cấp và hoàn thành trong giai đoạn 2020-2022); CSDL quản lý Nợ công triển khai nâng cấp hệ thống phân tích tài chính và quản lý nợ phiên bản 6.0 - DMFAS 6.0 (dự kiến hoàn thành trong năm 2021); CSDL quản lý Tài sản công (dự kiến hoàn thành trong năm 2021); CSDL quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (dự kiến hoàn thành trong năm 2021); CSDL Danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính (dự kiến hoàn thành trong năm 2021); CSDL chuyên ngành quản lý Bảo hiểm (dự kiến hoàn thành trong năm 2021).

Các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành thuộc Đề án Xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính được xây dựng với định hướng chú trọng đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính

Trong năm 2019, Bộ Tài chính đã hoàn thành nội dung xây dựng kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính được phê duyệt tại Quyết định số 585/QĐ-BTC ngày 03/4/3019. Theo kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính được phê duyệt gồm mô hình và lộ trình kiến trúc CSDL quốc gia đảm bảo các yêu cầu: Phù hợp với chủ trương của Nhà nước và Bộ Tài chính; Tham khảo kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng các xu hướng công nghệ tiên tiến của cuộc CMCN 4.0; Phù hợp với điều kiện thực tế và tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của Bộ Tài chính; Đảm bảo tính đồng bộ với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính được ban hành theo Quyết định số 2445/QĐ-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính và các CSDL chuyên ngành được xây dựng theo hướng tăng cường sự tương thích giữa các cơ sở hạ tầng thông tin của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân; Đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu của ngành Tài chính cho các bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu khai thác, sử dụng; Đảm bảo tính liên kết, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính; Áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng thời, được xây dựng trên nền tảng dữ liệu mở nhằm thực hiện công khai thông tin, dữ liệu về tài chính, ngân sách cho người dân và doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ truy vấn dữ liệu theo yêu cầu người sử dụng; thúc đẩy việc giám sát của người dân trong quản lý, điều hành tài chính - ngân sách của Chính phủ.

Nội dung kiến trúc bao gồm danh mục các công việc cần thực hiện, kế hoạch, lộ trình triển khai và cách thức tổ chức thực hiện; đánh giá tác động của mô hình Kiến trúc đề xuất đối với mô hình Cơ sở dữ liệu đang được phân cấp quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Các khuyến nghị về ban hành chính sách đối với triển khai xây dựng, triển khai và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.

Các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành thuộc Đề án Xây dựng CSDL quốc gia về tài chính được xây dựng với định hướng chú trọng đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính, kết quả triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như sau:

CSDL thu chi ngân sách nhà nước (NSNN): Là hệ thống kho dữ liệu - Data warehouse nhằm chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, linh hoạt trong quá trình lựa chọn phương thức khai thác báo cáo phân tích. Hệ thống đáp ứng yêu cầu về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về ngân sách nhà nước phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Tài chính và cơ quan tài chính các cấp, phổ biến thông tin về NSNN theo quy định bằng công cụ hỗ trợ khai thác, phân tích dữ liệu, cung cấp những báo cáo ngân sách từ khâu lập dự toán, chấp hành, quyết toán, công khai ngân sách. Các báo cáo tài chính - ngân sách tổng hợp từ các văn bản: Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017; Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 và các văn bản có liên quan khác. Cung cấp các báo cáo tĩnh, báo cáo động, tùy biến, khoan sâu dữ liệu theo hệ thống chỉ tiêu, theo chuỗi thời gian, các biểu đồ, bản đồ,... theo công nghệ BI và cho phép kết xuất dữ liệu dưới nhiều loại định dạng như Excel, PDF,... nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu phân tích, đánh giá chuyên sâu về NSNN.

CSDL thu chi đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành sử dụng từ năm 2018 với phạm vi kết nối, chia sẻ và cấp quyền khai thác sử dụng bao gồm: Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, 63 sở tài chính, 63 cục thuế và 714 phòng tài chính-kế hoạch quận, huyện và các Bộ, ngành. CSDL thu - chi NSNN được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong việc xây dựng một kho dữ liệu (Data Warehouse) để chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và triển khai các công cụ báo cáo thông minh (Business Intelligence), cung cấp các báo cáo đồ họa, báo cáo động, báo cáo trên thiết bị di động (Mobile),… Đồng thời, có khả năng mở rộng, nâng cấp, phát triển, tích hợp, chia sẻ với các CSDL khác, đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng CSDL tổng hợp về tài chính.

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý thuế: Được xây dựng theo công nghệ kho dữ liệu - Data Warehouse hỗ trợ công tác nghiệp vụ, công tác quản lý thuế, công tác chỉ đạo/điều hành và ra quyết định. Hệ thống lưu trữ quản lý các nguồn dữ liệu từ hệ thống: Quản lý thuế tập trung (TMS), Báo cáo tài chính (BCTC), Quản lý ấn chỉ (QLAC), Thanh tra kiểm tra (TTR). Xây dựng 210 báo cáo tĩnh theo yêu cầu nghiệp vụ ngành Thuế từ khâu lập dự toán, đôn đốc kê khai – nộp thuế, quản lý thuế, thanh tra – kiểm tra. Xây dựng 20 báo cáo động đáp ứng yêu cầu phân tích 10 chủ đề dữ liệu: đăng ký thuế, nghĩa vụ kê khai thuế, kê khai thuế, kế toán thuế, theo dõi thu nộp, nợ và cưỡng chế nợ thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, thanh tra thuế, quản lý ấn chỉ. Cụ thể, đăng ký thuế (11 báo cáo); kê khai và kế toán thuế (117 báo cáo); hoàn, miễn giảm thuế (4 báo cáo); quản lý nợ thuế (23 báo cáo); thanh tra, kiểm tra (5 báo cáo); dự toán thu thuế (12 báo cáo); quản lý Ấn chỉ (1 báo cáo); quản lý thuế đối với cá nhân (45 báo cáo); quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn (12 báo cáo).

Đến nay, hệ thống đã phân quyền cho hơn cho 2.578 người sử dụng cho 63 cục thuế và Tổng cục Thuế để tham gia hệ thống. Trong đó đã có hơn 73.993 lượt báo cáo đã được khai thác phục vụ các công việc liên quan. Việc sử dụng CSDL chuyên ngành quản lý thuế đã góp phần hỗ trợ công tác khai thác số liệu phục vụ quản lý thuế cũng như giảm áp lực lên hệ thống tác nghiệp trong việc lấy báo cáo, dữ liệu phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho các đơn vị bên ngoài thông qua cổng cung cấp thông tin về đăng ký thuế, nghĩa vụ kê khai, số thuế qua cổng thông tin ngành Thuế.

CSDL chuyên ngành quản lý kho bạc: Đến nay, CSDL chuyên ngành quản lý kho bạc đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Số lượng báo cáo được khai thác nhiều, trung bình hàng ngày có khoảng 900 người sử dụng là cán bộ kế toán, kiểm soát chi vào khai thác báo cáo; số lượt báo cáo được khai thác trung bình 1 ngày khoảng 20.000 đến 30.000 báo cáo, ngày cao điểm lên đến hơn 62.000 báo cáo.

Hệ thống sử dụng phương thức khai thác, sử dụng được thực hiện qua giao diện Web trên nền tảng công nghệ khai thác, sử dụng hiện tại là công nghệ BI (Business Intellegence) cung cấp dữ liệu theo các chủ đề (data mart) để phân tích, cung cấp công cụ thống kê, phân tích theo các chiều thông tin, theo biểu đồ. CSDL đưa vào sử dụng góp phần giảm áp lực cho các hệ thống tác nghiệp, đặc biệt là hệ thống TABMIS vào thời điểm cuối năm; cung cấp số liệu về tình hình thu/chi NSNN gần như tức thời phục vụ cho việc điều hành ngân sách hàng ngày và đặc biệt vào thời điểm cuối năm. Báo cáo trên Kho dữ liệu chạy nhanh, trường hợp in toàn quốc với tham số cả năm với báo cáo nặng nhất chưa đến 10 phút nên đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác.

CSDL chuyên ngành quản lý hải quan: CSDL chuyên ngành quản lý hải quan (Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ hải quan) được xây dựng theo công nghệ kho dữ liệu - Data Warehouse dùng để xây dựng, cung cấp các báo cáo nhanh cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan phục vụ báo cáo Bộ Tài chính và các cơ quan, lãnh đạo nhà nước. CSDL cung cấp các số liệu về kim ngạch, số lượng tờ khai và thu thuế hàng ngày và số liệu tổng hợp từ đầu năm; cung cấp các báo cáo thống kê, hỗ trợ ra quyết định, bao gồm các chỉ tiêu thông tin chủ yếu phục vụ công tác quản lý hải quan các cấp; thiết lập các mô hình phân tích, khai thác dữ liệu đặc thù của ngành Hải quan trên nền tảng công nghệ báo cáo thông minh (Business Intelligence - BI) để sử dụng các mô hình phân tích và khai thác dữ liệu mới để tối ưu khai thác dữ liệu cho người dùng; Xây dựng công cụ thu thập dữ liệu phục vụ cho quá trình xử lý phân tích, báo cáo hỗ trợ ra quyết định; xây dựng chức năng tích hợp dữ liệu (ETL) từ các hệ thống nguồn của ngành Hải quan như: Hệ thống VNACCS/VCIS, Hệ thống eCustoms, Hệ thống Quản lý giá GTT, Hệ thống MHS, Hệ thống Thống kê, Hệ thống kế toán thuế KTT, Hệ thống Quản lý rủi ro, Hệ thống Quản lý vi phạm, Hệ thống Kiểm tra sau thông quan, Hệ thống quản lý phương tiện vận tải đường bộ, Hệ thống eManifest; cập nhật danh sách doanh nghiệp từ Tổng cục Thuế, Cổng Thông tin một cửa quốc gia.

Từ tháng 5/2018, CSDL chuyên ngành quản lý hải quan đã được các đơn vị hải quan trên toàn quốc sử dụng khai thác số liệu phục vụ các công tác quản lý hải quan. Số lượng báo cáo được khai thác nhiều liên quan chủ yếu đến việc tra cứu thông tin tổng hợp về tờ khai, kim ngạch, công tác thu thuế, các thông tin loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình ...Trung bình hàng ngày có khoảng 200 người sử dụng là cán bộ nghiệp vụ vào khai thác báo cáo; số lượt báo cáo được khai thác trung bình 1 ngày khoảng 500 đến 1.000 báo cáo, ngày cao điểm lên đến hơn 2.000 báo cáo. Số lượt truy cập trung bình hàng ngày đạt khoảng 700 đến 800 lượt. Cho đến nay đã cấp phát và phân quyền sử dụng cho hơn 3000 tài khoản để truy cập hệ thống.

CSDL chuyên ngành quản lý chứng khoán: Năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã hoàn thành dự án xây dựng CSDL chuyên ngành quản lý chứng khoán (Dự án xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của UBCKNN) theo đúng tiến độ và kế hoạch được giao theo Quyết định số 1078/QĐ-BCĐTHĐA của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.

Sau khi đưa vào hoạt động, đến nay, CSDL chuyên ngành quản lý chứng khoán đã đáp ứng: Tích hợp, liên kết các nguồn, loại dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng CNTT hiện có của UBCKNN, phục vụ và nâng cao khả năng quản lý, giám sát và điều hành của UBCKNN. Hỗ trợ công tác báo cáo thống kê trong UBCKNN, hạn chế việc phải báo cáo trùng lặp số liệu của các đơn vị. Đáp ứng các yêu cầu về chia sẻ, trao đổi thông tin dữ liệu giữa các đơn vị trong UBCKNN, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ của UBCKNN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường khả năng trao đổi thông tin điện tử trong UBCKNN, hướng đến khả năng giảm thiểu trao đổi văn bản giấy trong cơ quan UBCKNN. Hỗ trợ tin học hóa các thủ tục hành chính trong UBCKNN.

CSDL chuyên ngành quản lý Giá (CSDL quốc gia về Giá giai đoạn 1): Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1 đã hoàn thành xây dựng và chính thức đi vào vận hành, khai thác sử dụng từ 01/7/2018 và bước đầu đã mang lại những hiệu quả cơ bản sau: Thu thập, kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về giá với 20 sở tài chính các tỉnh, thành phố, 10 doanh nghiệp thẩm định giá; đồng bộ và chuyển đổi dữ liệu từ Cục Quản lý công sản, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế sang hệ thống CSDL quốc gia về giá; Tạo lập kho dữ liệu về giá chuyển đổi và tổng hợp dữ liệu quá khứ từ phần mềm quản lý giá và kho dữ liệu giá cũ sang hệ thống mới; Tạo lập kho dữ liệu về giá của tất cả các hàng hóa thuộc diện đăng kí giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính; giá thị trường của 160 mặt hàng thiết yếu, quan trọng; giá xuất nhập khẩu của các hàng hóa thuộc hơn 2500 mã HS,...; Vận hành hiệu quả phần mềm dự báo CPI.

CSDL chuyên ngành quản lý nợ công: Hiện nay, Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại đang nâng cấp hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) từ phiên bản 5.3 lên phiên bản 6.0.

CSDL chuyên ngành quản lý tài sản công (Nâng cấp CSDL quốc gia về tài sản công): Dự án sẽ thực hiện nâng cấp, xây dựng CSDL quản lý tài sản công hiện nay thành kho CSDL quốc gia về tài sản công để quản lý các loại tài sản công gồm: Đất, nhà, ô tô; Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/tài sản, tài sản khác có nguyên giá dưới 500 triệu đồng/tài sản; Tài sản kết cấu hạ tầng (công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ) là những tài sản đã có sẵn CSDL và Tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân được mở rộng quản lý trong lần nâng cấp này. Đối với các loại tài sản gồm tài sản được hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông khác (như tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải; tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi...); tài nguyên thiên nhiên được xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành, sẽ được đồng bộ về Kho CSDL quốc gia về tài sản công của Bộ Tài chính.

CSDL cơ sở chuyên ngành Bảo hiểm: CSDL chuyên ngành Bảo hiểm (Dự án Hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm) nhằm xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung cho thị trường bảo hiểm, để trao đổi thông tin giữa các đơn vị thuộc Cục Quản lý Bảo hiểm và tích hợp các hệ thống liên quan để thu thập dữ liệu, kết nối với các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và chia sẻ dữ liệu một cách linh hoạt thống nhất, hình thành CSDL tích hợp làm cơ sở để áp dụng các công cụ tiên tiến nhất như: khai thác dữ liệu thông minh, phân tích thông minh để cung cấp thông tin có giá trị là công cụ hỗ trợ cho lãnh đạo ra quyết định, giúp công tác quản lý điều hành có hiệu quả và cung cấp ngày một nhiều các dịch vụ thông minh cho Cục Quản lý Bảo hiểm – Bộ Tài chính và các DNBH. Dự án Hệ thống thông tin quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

CSDL chuyên ngành quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp: CSDL chuyên ngành quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Hệ thống giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp triển khai tập trung tại Bộ Tài chính), nhằm thực hiện quản lý hoạt động của doanh nghiệp đang nắm giữ vốn nhà nước, kiểm soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó tổng hợp được số liệu trên các báo cáo từ nhiều đơn vị, phục vụ công tác điều hành, hỗ trợ cho các cấp lãnh đạo trong việc ra quyết định, đồng thời tạo lập CSDL chuyên ngành quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hệ thống bao gồm gồm các chức năng như: nhập, nhận thông tin, báo cáo về doanh nghiệp theo quy định về chế độ báo cáo về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp); phân hệ phục vụ giám sát thực trạng tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; phân hệ tổng hợp, phân tích dữ liệu các báo cáo thông minh (BI) theo các chỉ tiêu động, có phân tích, có biểu đồ, cảnh báo phục vụ cho công tác điều hành, hỗ trợ cho các cấp lãnh đạo trong việc ra quyết định.

Cung cấp dữ liệu chính xác, nhất quán giữa các đơn vị thuộc Cục Tài chính doanh nghiệp. Báo cáo về nguồn, loại dữ liệu trên hệ thống phục vụ giám sát thực trạng tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gồm: Xây dựng hệ thống báo cáo 6 tháng, năm và quý hoặc tháng (cần thiết theo yêu cầu): Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của DNNN; sắp xếp, chuyển đổi và cổ phần hóa DNNN; Tình hình thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại, giám sát doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá rủi ro và cảnh báo sớm tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Xây dựng bộ tiêu chí báo cáo của doanh nghiệp FDI.

Hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động sẽ chia sẻ dữ liệu theo mục tiêu, yêu cầu với các đơn vị trong Bộ (như Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước, UBCKNN, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan) có nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu theo lĩnh vực được phân công để khai thác, đồng thời tích hợp dữ liệu lên hệ thống CSDL quốc gia về tài chính theo quy định.

Hiện Cục Tài chính doanh nghiệp đang phối hợp với nhà thầu triển khai dự án và dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2021.

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý dự trữ nhà nước: Việc thực hiện xây dựng kho CSDL chuyên ngành quản lý dự trữ nhà nước (DTNN) trên cơ sở thực hiện nâng cấp kho CSDL DTNN và hệ thống thông tin báo cáo DTNN; đồng thời, do Hệ thống Quản lý nghiệp vụ Dự trữ Quốc gia đang trong quá trình thực hiện đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Mặt khác, trên cơ sở Quyết định phê duyệt chủ trương của Bộ và kế hoạch danh mục dự toán được giao, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đang triển khai hợp đồng nâng cấp phần mềm KTNB trong năm 2020 đáp ứng chế độ kế toán dự trữ quốc gia theo Thông tư 108/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia (dự kiến hoàn thành trong năm 2021). Đây là các nguồn dữ liệu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai xây dựng kho cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý dự trữ; để đảm bảo hiệu quả đầu tư và chất lượng của kho dữ liệu chuyên ngành, Tổng cục Dự trữ Nhà nước dự kiến triển khai dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Dự trữ quốc gia” thuộc Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính hoàn thành trong giai đoạn 2022 - 2023.

CSDL danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính: CSDL lưu trữ, quản lý các bảng mã phân loại tập trung của ngành Tài chính theo quy định về Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính tại Thông tư số 18/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính. Dữ liệu về danh mục dùng chung được cập nhật hàng ngày phục vụ cho việc tích hợp, trao đổi thông tin, phân loại, phân tổ kế toán, thống kê trong các phần mềm ứng dụng, hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành Tài chính (Kế toán kho bạc, Quản lý ngân sách, Hệ thống trao đổi số liệu thu nộp Thuế (TCS), Quản lý tài sản công  CSDL Thu chi ngân sách, Trung tâm trao đổi số thu ngân sách,...). Các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương được thực hiện kết nối với Hệ thống Danh mục dùng chung của ngành Tài chính theo quy định tại Thông tư số 18/2017/TT-BTC và Quyết định số 675/QĐ-BTC ngày 27/4/2020 quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính.

Triển khai Quyết định số 1104/QĐ-BTC ngày 09/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục THTK đã phối hợp với nhà thầu tư vấn hoàn thành xây dựng trình Bộ phê duyệt dự án. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt dự án nâng cấp cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính tại Quyết định số 2738/QĐ-BTC ngày 24/12/2019, dự kiến hoàn thành dự án trong năm 2021.

(Còn tiếp)

Quang Minh

Nguồn: mof.gov.vn

Quốc An - Văn phòng Sở (ST)


Đang online: 1
Hôm nay: 201
Đã truy cập: 557751
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.