xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bộ Tài chính hình thành tài chính điện tử hướng tới tài chính số (Phần 1)

Ngày 04-05-2022 - Lượt xem: 1

Trong giai đoạn 2016-2020, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là yếu tố quan trọng giúp ngành Tài chính có những bước phát triển nhanh và vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ảnh: Quang Minh.

Trong giai đoạn vừa qua, với sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành liên quan, cùng quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc đầu tư, triển khai ứng dụng CNTT có trọng tâm, trọng điểm vào hoạt động nghiệp vụ và trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước hình thành tài chính điện tử hướng tới tài chính số. Để cung cấp cho bạn đọc những thông tin về quá trình hình thành tài chính điện tử hướng tới tài chính số của Bộ Tài chính, chúng tôi xin giới thiệu về một số kết quả chính triển khai ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 như: Hình thành môi trường pháp lý toàn diện; Hệ thống hạ tầng truyền thông thống nhất toàn ngành được duy trì ổn định, an toàn; Các hệ thống nền tảng; Các ứng dụng dịch vụ…

Hình thành môi trường pháp lý toàn diện

Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn thông tin, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu xây dựng và phối hợp tham gia góp ý nhiều văn bản để cơ quan chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở cho việc phát triển, triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã chủ động nghiên cứu và ban hành các kế hoạch hành động thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, ban hành văn bản nội bộ về quy chế, quy trình phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống CNTT ngành Tài chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các văn bản này là cơ sở pháp lý, tiền đề để hướng tới xây dựng Bộ Tài chính số, đáp ứng mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số mà Chính phủ đã đặt ra cho giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, chương trình ứng dụng công nghệ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và xây dựng Chính phủ điện tử: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nhận thức được cơ hội của CMCN 4.0, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 9/3/2018 về triển khai ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách. Theo đó, đã xác định mục tiêu tổng quát là chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng nền tảng quản trị thông minh, cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số.

Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 446/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ. Trên cơ sở kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, các đơn vị Tổng cục thuộc Bộ đã xây dựng và ban hành kế hoạch hành động của đơn vị mình để thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngày 17/4/2020, Chính phủ đã có Nghị quyết số 50/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia CMCN 4.0. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành Quyết định số 843/QĐ-BTC ngày 12/6/2020 Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ.

Thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 848/QĐ-BTC ngày 15/6/2020 về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg.

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025, Bộ Tài chính đã phê duyệt Quyết định số 2765/QĐ-BTC ngày 24/12/2015 về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, Quyết định số 844/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính tại Quyết định số 2445/QĐ-BTC ngày 28/12/2018, Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 31/12/2020 kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số, Kiến trúc CSDL quốc gia về Tài chính tại Quyết định số 585/QĐ-BTC ngày 03/4/2019 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngành Tài chính triển khai trong giai đoạn 2018-2019 tại Quyết định số 2204/QĐ-BTC ngày 21/11/2018.

Ban hành các văn bản về ứng dụng CNTT, an toàn thông tin: Theo quy định của nhà nước và của Bộ Tài chính, ngày 24/3/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 556/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020. Đồng thời Bộ Tài chính cũng phê duyệt kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT của từng đơn vị Thuế, Kho bạc, Hải quan, Dự trữ và Chứng khoán. Hàng năm, trên cơ sở các nhiệm vụ chuyên môn và chính sách nghiệp vụ của Nhà nước, của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ rà soát, xây dựng và trình Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các nhiệm vụ chưa có trong Kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT.

Ngày 12/02/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-BTC về Quy chế an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính nhằm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng, bao gồm: Luật An toàn thông tin năm 2015; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 2582/QĐ-BKHCN ngày 25/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Ngày 24/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính nhằm thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP và Nghị định số 156/2016/NĐ-CP. Nghị định này ra đời tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc triển khai Chính phủ điện tử trong ngành Tài chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Trong năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg, ngày 10/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 494/QĐ-BTC về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính đảm bảo đồng bộ, phù hợp với các quy định của Chính phủ.

Hoàn thiện quy trình, quy chế quản lý vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống CNTT, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách khoa học, chặt chẽ: Giai đoạn 2016 – 2020 đánh dấu sự phát triển và hoàn thiện về chất trong công tác xây dựng quy trình, quy chế quản lý, vận hành, báo cáo kết quả triển khai, sử dụng các hệ thống CNTT, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quy trình, quy chế quản lý, vận hành, sử dụng các hệ thống CNTT một cách khoa học, chuyên nghiệp như: quy chế quản lý vận hành sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành tài chính; quy định tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính (Quyết định số 721/QĐ-BTC ngày 12/5/2020); Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu điện tử danh mục dùng chung trong lĩnh vực tài chính (Quyết định số 675/QĐ-BTC ngày 27/4/2020); Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020),…

Hoàn thiện các văn bản pháp lý cho triển khai công tác Thống kê và xây dựng CSDL Quốc gia về Tài chính: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về thống kê tài chính và xây dựng CSDL Quốc gia về tài chính luôn được chú trọng triển khai. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Tài chính tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật làm cơ sở cho việc xây dựng, triển khai công tác thống kê tài chính và xây dựng CSDL Quốc gia về tài chính như: rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản hướng dẫn về chỉ tiêu thống kê tài chính trong đó tập trung hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công cho Bộ Tài chính thực hiện; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Phê duyệt Đề án xây dựng CSDL quốc gia về Tài chính; Phê duyệt Kiến trúc CSDL quốc gia về Tài chính. Một số văn bản hướng dẫn pháp lý về lĩnh vực thống kê và CSDL quốc gia về Tài chính đã được ban hành như: Quyết định số 3036/QĐ-BTC ngày 27/11/2014 ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 2688/QĐ-BTC ngày 19/12/2016 ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê tại Bộ Tài chính, Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính; Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.

Với những kết quả đạt được, năm 2018, Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên trong khối cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam và là 1 trong 31 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc từ các quốc gia và nền kinh tế thành viên được Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) bình chọn trao giải thưởng quốc tế “ASOCIO Outstanding User Organization 2018” đối với hạng mục tổ chức ứng dụng CNTT xuất sắc khu vực Châu Á, Châu Đại Dương tại Tokyo, Nhật Bản; Ba năm liên tiếp (2017, 2018, 2019) Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng kết quả về đánh giá mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ; Tám năm liên tiếp (từ năm 2013 đến năm 2020) dẫn đầu trong bảng xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (Vietnam ICT index) khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

 

(Còn tiếp)

Quang Minh

Nguồn: mof.gov.vn

Quốc An - Văn phòng Sở (ST)


Đang online: 1
Hôm nay: 132
Đã truy cập: 557682
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.