xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bộ Tài chính ban hành quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT

Ngày 04-05-2022 - Lượt xem: 7

Sau 8 năm triển khai công tác kiểm tra CNTT theo Quyết định số 298/QĐ-BTC ngày 18/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính (với 58 cuộc kiểm tra cấp Bộ do Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện, 138 cuộc do các đơn vị thuộc Bộ thực hiện, trong đó Tổng cục Thuế 37 cuộc, Kho bạc Nhà nước 38 cuộc, Tổng cục Hải quan 29 cuộc, Tổng cục Dự trữ Nhà nước 20 cuộc, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 14 cuộc), các đơn vị trong ngành Tài chính đều đánh giá cao hiệu quả của công tác kiểm tra mang lại, giúp các đơn vị có phương án triển khai đảm bảo hiệu quả đầu tư và tuân thủ đúng các quy định của nhà nước, của ngành Tài chính.

Ông Hoàng Xuân Nam, Phó cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 1 (Cảng Cát Lái), Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Phòng Thẩm định Kiểm tra.

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra CNTT, mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1639/QĐ-BTC ngày 27/8/2021 ban hành quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 298/QĐ-BTC ngày 18/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Quy chế mới ra đời nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính phù hợp với các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP.

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy chế kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-BTC ngày 18/02/2013 trong thời gian vừa qua; đồng thời, đề xuất một số nội dung cần phải cập nhật, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đồng thời phù hợp với công tác kiểm tra thực tế các hoạt động triển khai ứng dụng CNTT của toàn ngành Tài chính và trình Bộ ban hành Quy chế kiểm tra CNTT thay thế Quy chế kiểm tra CNTT ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-BTC ngày 18/02/2013.

Quyết định số 1639/QĐ-BTC ngày 27/8/2021 bao gồm 04 Chương, 33 Điều và 05 Phụ lục. So với Quyết định số 298/QĐ-BTC ngày 18/02/2021 có một số điểm mới như sau:

Bổ sung các quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành mà Quyết định số 298/QĐ-BTC chưa quy định: Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN, theo đó đã quy định rõ về trình tự thủ tục, tổ chức triển khai thực hiện hoạt động thuê dịch vụ CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn NSNN. Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí. Do đó, quy chế kiểm tra CNTT mới đã bổ sung quy định về việc kiểm tra hoạt động thuê dịch vụ CNTT.

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về trình tự đầu tư dự án ứng dụng CNTT (từ Điều 9 đến Điều 36 Mục 2 Chương II), theo đó, tùy thuộc vào quy mô, tính chất của dự án, việc thiết kế dự án được thực hiện thiết kế 01 bước là thiết kế chi tiết hoặc thiết kế 02 bước gồm: thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết. Việc điều chỉnh các nội dung về quy trình quản lý đầu tư dự án CNTT như nêu trên dẫn đến Quy chế kiểm tra CNTT mới đã điều chỉnh nội dung kiểm tra về thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết phù hợp với văn bản mới ban hành.

Để tăng cường kiểm tra hiệu quả đầu tư của các dự án CNTT, kiểm tra thực tế công tác triển khai hoạt động ứng dụng CNTT tại các đơn vị thuộc Bộ, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót và có biện pháp hoàn thiện các hệ thống CNTT, đảm bảo các hệ thống CNTT hoạt động hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách của Bộ Tài chính, xây dựng Bộ Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số, Quy chế kiểm tra CNTT mới bổ sung thêm nội dung kiểm tra thực tế chuyên sâu về hoạt động triển khai ứng dụng CNTT tại Phụ lục 03 kèm theo Quy chế (như kiểm tra hệ thống mạng LAN, WAN; hệ thống máy chủ; hệ thống sao lưu, lưu trữ; hệ thống ATTT; nội dung kiểm tra chi tiết về triển khai phần mềm ứng dụng).

Đối với các nội dung kiểm tra cụ thể về hoạt động ứng dụng CNTT: Tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về CNTT đã quy định cụ thể về quy trình, thủ tục quản lý đầu tư hoạt động ứng dụng CNTT, do đó Quy chế kiểm tra CNTT mới đã quy định tham chiếu đến quy trình theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, không quy định lại các nội dung đã được quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật.

Để nội dung quy định kiểm tra được rõ ràng và thống nhất, Quy chế kiểm tra CNTT mới đã bố cục lại một số điều, khoản quy định về nội dung kiểm tra đưa vào quy định trong một điều, không phân tách quy định tại các điều khác nhau tránh trùng lặp (như: gộp các nội dung quy định tại Điều 35, Điều 36 của quy chế ban hành tại Quyết định số 298/QĐ-BTC và quy định chung trong một Điều về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Tài chính).

Đối với các nội dung đã được quy định cụ thể tại các văn bản khác của Bộ Tài chính: Tại Điều 18 Quy chế Kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng và đầu tư ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về quy trình kiểm tra, kiểm toán công tác quản lý tài sản nhà nước. Tài sản CNTT cũng là một loại tài sản công nên việc kiểm tra quy trình quản lý, sử dụng tài sản CNTT sẽ thực hiện theo Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-BTC ngày 30/3/2012. Do đó, Quy chế kiểm tra CNTT mới đã bỏ quy định tại khoản 2,3 Điều 16 và bỏ Phụ lục kiểm tra về công tác điều chuyển tài sản CNTT đang quy định tại Quyết định số 298/QĐ-BTC.

Theo quy định tại khoản 8, Điều 2 Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch Tài chính: “Thực hiện quản lý hoạt động đấu thầu trong nội bộ ngành tài chính”, “Giúp Bộ trưởng quản lý thống nhất, toàn diện công tác tài chính, tài sản, đầu tư phát triển, xây dựng và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính”. Do vậy, để đảm bảo phù hợp với quy định về chức năng nhiệm vụ, Quy chế kiểm tra CNTT mới bỏ khoản 3, 4, 5 Điều 11, Phụ lục 04, 05 về kiểm tra công tác đấu thầu và quy định rõ kiểm tra toàn diện về CNTT bao gồm các nội dung “Kiểm tra toàn diện là xem xét, đánh giá công tác tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng CNTT trên các mặt: công tác xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách; công tác quản lý đầu tư, thuê dịch vụ triển khai ứng dụng CNTT; công tác quản lý, vận hành, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, hạ tầng mạng, đường truyền; công tác an toàn, bảo mật hệ thống CNTT công tác khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử; công tác đào tạo, tập huấn về CNTT và các nội dung khác có liên quan đến CNTT”.

Trên cơ sở cập nhật các quy định mới tại các văn bản hiện hành, nội dung kiểm tra quy định tại Quy chế kèm theo Quyết định số 1639/QĐ-BTC ngày 27/8/2021 còn được cập nhật, bổ sung nội dung để tăng cường kiểm tra thực tế công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT, kiểm tra hiệu quả đầu tư của các dự án/ hoạt động ứng dụng CNTT, (cụ thể kiểm tra thực tế hoạt động của các hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT; hệ thống mạng LAN, WAN; hệ thống máy chủ; hệ thống sao lưu, lưu trữ; hệ thống ATTT...) để các hệ thống CNTT hoạt động đúng với mục tiêu đặt ra, đúng với nội dung quy mô được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu của từng đơn vị (tránh trường hợp chủ trương đầu tư, dự án CNTT đặt ra quy mô lớn, phạm vi rộng nhưng thực tế triển khai, sử dụng thì quy mô, phạm vi thực hiện lại bị thu hẹp), tiết kiệm ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách của Bộ Tài chính, xây dựng Bộ Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số.

Với mục đích rà soát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý đầu tư, triển khai ứng dụng CNTT ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, tiết kiệm, Quyết định số 1639/QĐ-BTC ngày 27/8/2021 sẽ tạo hành lang pháp lý để triển khai công tác hậu kiểm và tăng cường sâu, rộng việc kiểm tra CNTT trong toàn ngành Tài chính.

Ngọc Anh – Chuyên viên chính (Phòng Thẩm định Kiểm tra)

Nguồn: mof.gov.vn

Quốc An - Văn phòng Sở (ST)


Đang online: 1
Hôm nay: 221
Đã truy cập: 557771
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.