xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bao cao gui kem theo ky hop thu 12 (cuoi nam 2022)<19-12-2022>

Ngày 16-12-2022 - Lượt xem: 197

1. BC cua Ban Kinh te - Xa hoi nam 2022 (Xem file đính kèm)

2. BC cua Ban Phap che nam 2022 (Xem file đính kèm)

3. BC tra loi y kien cu tri truoc ky hop thu 12 (Xem file đính kèm)

4. BC hoat dong Doan Hoi tham nhan dan (Xem file đính kèm)

5. BC cai cach hanh chinh (Xem file đính kèm)

5. BC xay dung chinh quyen dien tu (Xem file đính kèm)

6. BC De an phat trien du lich (Xem file đính kèm)

7. BC du an mo rong nang cap do thi VN (Xem file đính kèm)

7. BC tien do thi cong cac cong trinh du an (Xem file đính kèm)

8. BC thuc hien cac tieu chi do thi loai II (Xem file đính kèm)

9. BC thuc hien chien dich giao thong nong thon (Xem file đính kèm)

10. BC ket qua xay dung nong thon moi (Xem file đính kèm)

11. BC ap gia boi thuong cong trinh du an (Xem file đính kèm)

12. BC ra soat cac de an du an quy hoach (Xem file đính kèm)

13. BC dao tao nghe, giai quyet viec lam (Xem file đính kèm)

14. BC ve phat trien kinh te hop tac, HTX (Xem file đính kèm)

15. BC phat trien cong nghiep  (Xem file đính kèm)

16. BC phat trien nong nghiep (Xem file đính kèm)

17. BC phat trien do thi (Xem file đính kèm)

18. BC phat trien du lich (Xem file đính kèm)


Đang online: 4
Hôm nay: 4087
Đã truy cập: 1417514
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.