xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Bao cao chinh tai Ky hop thu 12 (cuoi nam 2022)<19-12-2022>

Ngày 16-12-2022 - Lượt xem: 288

1. BC cua UBND thanh pho thuc hien NQ HDND nam 2022 (Xem file đính kèm)

2. BC cua Thuong tuc HDND thanh pho ve tinh hinh hoat dong nam 2022 (Xem file đính kèm)

3. BC cua UBMTTQVN thanh pho tham gia xay dung chinh quyen nam 2022 (Xem file đính kèm)

4. BC thuc hien du toan nam 2022 (Xem file đính kèm)

5. Bao cao cua Toa an nhan dan thanh pho (Xem file đính kèm)

6. BC cua Vien kiem sat nhan dan thanh pho (Xem file đính kèm)

7. BC cua Chi cuc Thi hanh an Dan su thanh pho (Xem file đính kèm)

8. BC cua UBND thanh pho ve phong chong toi pham (Xem file đính kèm)

9. BC cua UBND thanh pho ve phong chong tham nhung (Xem file đính kèm)

10. BC cua UBND thanh pho ve thuc hanh tiet kiem (Xem file đính kèm)

11. BC cua UBND thanh pho ve giai quyet khieu nai to cao (Xem file đính kèm)

12. BC cua UBND thanh pho ve cong tac dan toc, ton giao (Xem file đính kèm)

13. BC cua UBND thanh pho ve phong trao toan dan doan ket (Xem file đính kèm)

14. BC cua UBND thanh pho ve truong dat chuan Quoc gia (Xem file đính kèm)


Đang online: 7
Hôm nay: 4231
Đã truy cập: 1417658
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.