xem-chi-tiet-tin - UBND TP Vị Thanh

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH HẬU GIANG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VÀ THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 06-12-2021 - Lượt xem: 14

 

                                                                                       

                                                                               Hoàng Phi Giàu - Trưởng Khoa xây dựng Đảng

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Từ khóa:  Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trường chính trị tỉnh Hậu Giang.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem là một chủ trương lớn, được Đảng ta phát động, tổ chức thực hiện rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu được những kết quả quan trọng bước đầu, có tác dụng tích cực trong xã hội, khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với đường lối xây dựng con người mới, nền văn hóa mới trong công cuộc đổi mới đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Người là biểu tượng sáng ngời về trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh cao cả, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Cuộc đời đấu tranh vượt qua mọi gian khổ, đầy thử thách của Người không chỉ đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác mà còn để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Do đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xem là yêu cầu khách quan của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã triển khai phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với môi trường đặc thù giảng dạy lý luận chính trị và nghiên cứu khoa học.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai toàn diện đến cán bộ, đảng viên, hàng năm Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ qua đó có sự nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện của từng cá nhân làm căn cứ đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. Từ đó mỗi cán bộ, đảng viên Nhà trường đã có tinh thần, ý thức hơn trong việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua việc cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng bản cam kết, kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, các chuẩn mực đạo đức, phong cách của Người phù hợp với bản thân để phấn đấu, rèn luyện, thực hiện trong công tác, sinh hoạt và phong trào thi đua yêu nước.

          Bên cạnh đó, để đưa việc quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo từng chi bộ, sinh hoạt định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt nội dung chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Đảng ủy về nội dung sinh hoạt; từng chi bộ xây dựng kế hoạch mỗi quý sinh hoạt chuyên đề phân công đảng viên chuẩn bị nội dung và báo cáo trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, lồng ghép việc triển khai các nội dung học tập và làm theo Người trong nội dung sinh hoạt Ngày Pháp luật cơ quan. Ngoài ra, trong hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, trường cũng thường xuyên cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành chủ đề chung và tổ chức Hội thảo khoa học nhân Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hang năm, đây cũng là một trong những hình thức phát huy rất tốt việc tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên về các nội dung học tập theo Người góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện sâu rộng trong Nhà trường.

          Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế trong Nhà trường, trong đó thể hiện cụ thể nhất thông qua các mặt công tác:

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Đảng ủy, Ban Giám hiệu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, quy định mới nhằm nâng cao chất lượng trong tổ chức và hoạt động của Nhà trường; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học; cải thiện nâng cao đời sống, phúc lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường.

Về hoạt động học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ: Có 01 viên chức bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ, 01 viên chức đang tiếp tục nghiên cứu sinh; có 08 viên chức nghiên cứu và hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị; đào tạo Thạc sỹ 13 viên chức; 10 viên chức được bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;  có 85 lượt viên chức tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Tất cả các viên chức được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều nêu cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, phát huy truyền thống Nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Về  hoạt động giảng dạy: Trên cơ sở chương trình, giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, được đưa vào giảng dạy trong Trường Chính trị tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị chỉ đạo giảng viên các khoa trong giảng dạy có lồng ghép Chỉ thị 05-CT/TW vào bài giảng; nhất là môn tư tưởng Hồ Chí Minh được lồng ghép vào từng bài học. Trong những năm qua, Trường Chính trị đã lồng ghép Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm đưa vào giảng dạy nội dung, chương trình tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 72 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính với 3.692 học viên.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Trong những năm qua Nhà trường thường xuyên tổ chức tốt các buổi hội thảo khoa học cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh; xuất bản định kỳ thông tin Lý luận và thực tiễn… Phần lớn cán bộ, đảng viên, viên chức trong Nhà trường tham gia viết bài đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

Về Hoạt động phục vụ: Phục vụ tốt các hoạt động giảng dạy của các giảng viên mời, các giảng viên trong Nhà trường; hoạt động hành chính, đối ngoại của Ban Giám hiệu; đảm bảo tốt về trật tự an ninh và phòng chống cháy nổ trong Nhà trường.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

Một là, ngày 17/9/2021 Đảng ủy Trường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến cho đảng viên các chi bộ trực thuộc về Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, viên chức Nhà trường thực hiện tốt Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương tư (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang vào sinh hoạt chi bộ, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  Hai là, Xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các trưởng, phó phòng, khoa trong Nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây sẽ là những tấm gương trong sạch, mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và học viên học tập và noi theo.

Ba là, Đảng ủy, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Ban Giám hiệu Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đúng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch, bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên theo nhiệm vụ chuyên môn của mình, xây dựng, thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả với chi bộ hoặc Nhà trường. Phải thực hiện công khai, minh bạch, trước hết là công khai về chức trách của mỗi người, để có sự kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, các chi bộ và cán bộ, đảng viên.

Bốn là, chú trọng đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường theo yêu cầu gắn chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hàng năm. Cải tiến nội dung chương trình và thực hiện có hiệu quả phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, đổi mới và phát triển toàn diện công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn.

        Năm là, xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý và quy chế làm việc rõ ràng, khách quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tất cả cán bộ, viên chức Nhà trường rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, công khai những cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên, viên chức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu tốt.

Để phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chủ đề hàng năm. Chắc chắn trong thời gian tới, Đảng ủy Trường Chính trị sẽ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương tư (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức nhất là người đứng đầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các phòng, khoa chuyên môn trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phải là người tiên phong gương mẫu trong nêu cao tinh thần trách nhiệm; nói đi đôi với làm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Trường Chinh1` trị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. BÀI THẦY GIÀU - ĐĂNG.doc_20211206141750.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 1249
Đã truy cập: 553163
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.