trung-tam-van-hoa-thong-tin-the-thao - UBND TP Vị Thanh

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố

Ngày 11-03-2021

 

Họ tên: Nguyễn Thị Diễm

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Vị Thanh

Điện thoại: 0983.980.191

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: diemnt.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Võ Hoàng Quê

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0945.743.952

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: quevh. tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Trần Công Trang

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0909.558.155

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: trangtc.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

A. Vị trí, chức năng

1. Tên gọi: Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Vị Thanh

2. Vị trí

 Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Vị Thanh là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, đồng thời chịu sự chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang và Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang;

3. Chức năng

a) Phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao; Tổ chức hoạt động Văn hóa - Thể dục thể thao phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa nghệ thuật của nhân dân.

b) Thực hiện các hình thức hoạt động Văn hoá - Thể dục Thể thao trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, giáo dục truyền thống, phục vụ sách báo cho nhân dân và tổ chức triển lãm trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

B. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở;

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao;

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

9. Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao.

C. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo tổ chức sự nghiệp gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.

a) Giám đốc: Là người đứng đầu tổ chức sự nghiệp; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về nhân sự, tài sản và toàn bộ hoạt động của tổ chức sự nghiệp;

b) Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công; khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của tổ chức sự nghiệp;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ

a) Tổ hành chính - tổng hợp

Thực hiện nhiệm vụ về hành chính - quản trị, tổng hợp; Xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán; khai thác, tổ chức các dịch vụ Văn hóa, Thể thao theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, cộng tác viên và cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiêp.

b) Tổ văn hóa - văn nghệ

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa - văn nghệ cho cơ sở.

c) Tổ thể dục - thể thao

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục - thể thao, hướng dẫn phong trào thể dục - thể thao cho cơ sở.

d) Đội tuyên truyền lưu động

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về tuyên truyền cổ động, triển lãm; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn tại địa phương.

3. Biên chế

a) Biên chế của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh quyết định theo định mức biên chế sự nghiệp, căn cứ chức danh và tiêu chuẩn ngạch viên chức chuyên môn;

b) Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu cụ thể, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật;

c) Căn cứ điều kiện, đặc thù, nhu cầu cụ thể của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về khung tổ chức bộ máy và nhân sự của tổ chức sự nghiệp.

d) Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức đúng tiêu chuẩn, chức danh nhà nước quy định.

 

Đang online: 5
Hôm nay: 1223
Đã truy cập: 1061397
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.