6 lĩnh vực - trung-tam-phat-trien-quy-dat - UBND TP Vị Thanh

 

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vị Thanh

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Phạm Văn Thà

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0983979029

Địa chỉ: Quốc lộ 61, KV6, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: phamvantha2085@gmail.com

Họ tên: Phan Thị Anh Thư

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0909225217

Địa chỉ: Quốc lộ 61, KV6, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: ptanhthu82@gmail.com

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

--------oo00oo--------

Vị trí, chức năng

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vị Thanh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) giao.

4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

8. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

12. Được,ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

Đang online: 3
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 1103342
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.