phuong-vii - UBND TP Vị Thanh

 

UBND Phường VII

Ngày 04-03-2021

Dân số: 7.778 người, diện tích: 620,43 ha, phường VII có 05 khu vực gồm: khu vực 1, 2, 3, 4 và khu vực 5.

Địa chỉ: Số 1039, Đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.879.210

Họ tên: Trần Thanh Mộng

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0985.401.207

Địa chỉ: Số 1039, Đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: mongtt.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Phan Quốc Thanh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0985.912.484

Địa chỉ: Số 1039, Đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: thanhpq.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

UBND phường VII thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 59 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, gồm:

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

2. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố Vị Thanh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

--------oo00oo--------

Đang online: 10
Hôm nay: 11615
Đã truy cập: 1102063
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.