6 lĩnh vực - phuong-v - UBND TP Vị Thanh

 

Hiển thị bài viết tin tức

UBND Phường V

Ngày 04-03-2021

Dân số: 7.241 người, diện tích: 791,44 ha, phường V có 5 khu vực gồm: khu vực 1, 2, 3, 4 và khu vực 5.

Địa chỉ: Số 115, đường 3/2, khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876.404, 02933.581.011

Họ tên: Lê Văn Út

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0915.881.569

Địa chỉ: Số 115, đường 3/2, khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: utlv.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Như

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0932.878.586

Địa chỉ: Số 115, đường 3/2, khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: nhuntt.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

--------oo00oo--------

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật; Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật và quy định khác của pháp luật có liên quan. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường. Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

-------------------o0o--------------------

Đang online: 1
Hôm nay: 4064
Đã truy cập: 1086698
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.