QUY HOẠCH XÂY DỰNG - phuong-iii - UBND TP Vị Thanh

 

Hiển thị bài viết tin tức

UBND Phường III

Ngày 04-03-2021

Dân số: 10.663 người, diện tích: 1.355 ha, phường III có 6 khu vực gồm: khu vực 1, 2, 3, 4, 5 và khu vực 6.

Địa chỉ: Số 48, đường Trần Ngọc Quế, khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.877.842.

 

Họ tên: Tô Thành Trung

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0939.177.667

Địa chỉ: Số 48, đường Trần Ngọc Quế, Khu vực 6, phường III

Mail: trungtt.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiền

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0906932687

Địa chỉ: Số 48, đường Trần Ngọc Quế, Khu vực 6, phường III

Mail: hiennvh.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ và tên: Phan Hoàng Thành

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0399175225

Địa chỉ: Số 48, đường Trần Ngọc Quế, Khu vực 6, phường III

Mail: thanhpht.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

--------oo00oo--------

- Phường III, được thành lập theo Nghị định số 45/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập thị xã Vị Thanh, đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thủy và thành lập các phường, xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ.

- Đơn vị hành chính: gồm 6 khu vực.

- Tổng số dân số của phường: 10.663; trong đó nam 5.985, nữ 4.679.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

 Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường III

Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố thuộc tỉnh, về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

 Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định:

 Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường.

Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

-----------------o00---------------

Đang online: 6
Hôm nay: 1913
Đã truy cập: 1126515
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.