QL_Vanbanduthao - phuong-i - UBND TP Vị Thanh

 

UBND Phường I

Ngày 04-03-2021

Địa chỉ: số 69, Đường 30/4, khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02933.876.416, 02933.3876.324

Họ tên: Trang Ích Hoa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0989.797.381

Địa chỉ: Đường 30/4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: hoati.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Lê Quốc Nghị

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0946.475.777

Địa chỉ: Đường 30/4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mail: nghilq.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

Căn cứ vào điều 59 và điều 63 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015:

Điều 59. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.

2. Quyết định những vấn đề của phường trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố thuộc tỉnh, về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở phường.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường.

Điều 63. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

--------oo00oo--------

Đang online: 1
Hôm nay: 151
Đã truy cập: 1110868
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.