phong-y-te - UBND TP Vị Thanh

 

Phòng y tế thành phố

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Võ Phước Thiện

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0989.365.035

Địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 61C, khu vực 6, phường III, TP Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: thienvp.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Ngô Văn Tâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0985.153.593

Địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 61C, khu vực 6, phường III, TP Vị Thanh, Hậu Giang

Mail: tamnv.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Ban hành theo quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND thành phố Vị Thanh.

I. Vị trí, chức năng

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưa, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm và các văn bản khác về lĩnh vực y tế; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực y tế.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực y tế sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với cac doanh nhiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Vị Thanh theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức phường, xã.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế.

8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác của Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Phước Thiện

Trưởng phòng

02933 561 190

0989 365 035

2

Ngô Văn Tâm

Phó Trưởng phòng

02933 561 190

0985 153 593

3

Dương Thái Thụy

Cán sự

02933 561 190

0939 984 284

4

Trần Văn Ai

Cán sự

02933 561 190

0985 940 972

Đang online: 4
Hôm nay: 439
Đã truy cập: 263716
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.