TAI LIEU HOI DONG NHAN DAN - phong-van-hoa-va-thong-tin - UBND TP Vị Thanh

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Trần Thanh Tùng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915515657

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: tungtt.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Võ Quốc Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0989221721

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: dungvq.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Trần Thị Hoàng Dung

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0908831649

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: dungtth.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

1. Vị trí, chức năng của Phòng Văn hóa và Thông tin

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vị Thanh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin trên địa bàn thành phố.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 (năm) năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; thông tin và truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo và theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực thông tin, truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, khu vực, ấp văn hóa, đơn vị văn hóa, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản trên địa bàn thành phố.

5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, điểm vui chơi công cộng và hướng dẫn các phường, xã quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố; giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

9. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh, truyền hình.

11. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

13. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

14. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và Truyền thông.

15. Thực hiện công tác thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo; thông tin và truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

16. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

17. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

18. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Đang online: 2
Hôm nay: 32
Đã truy cập: 1666521
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.