phong-tai-nguyen-va-moi-truong - UBND TP Vị Thanh

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày 05-03-2021

Họ tên: Lê Nguyễn Hiền Diệu

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0948242527

Địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 61C, khu vực 6, phường III, TP Vị Thanh, Hậu Giang.

Mail: dieulnh.tpvt@haugiang.gov.vn

Họ tên: Nguyễn Đức Tài

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 939801780

Địa chỉ: Số 01, Quốc lộ 61C, khu vực 6, phường III, TP  Vị Thanh, Hậu Giang.

Mail: taind.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

(Kèm Quyết định 11/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh)

--------oo00oo--------

I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị thanh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh quản lý nhà nước, khoán sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị thanh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm; chương trình, biện pháp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Vị Thanh và tổ chức thực hieejnsau khi được phê duyệt.

4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh.

5. Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai thành phố Vị Thanh.

6. Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh quyết định trưng dụng đất, giai hạn trưng dụng đất.

7. Tổ chức đăng kí, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiểm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, các khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen, tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lắp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lắp giếng.

10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theeo thẩm quyền.

11. Tổ chức đăng kí hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

12. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoán sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan  cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoán sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

13. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh thực hiện các biện pháp bảo vệ khoán sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhận kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

15. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoán sản, bảo vệ tài nguyên.

16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về Tài nguyên và Môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh.

17. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

18. Tham gia tổ chức hòa hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh.

19. Hướng đẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các phường, xã.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

21. Quản lý tô chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu nghạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chín sách, chế độ đãi ngộ,khen thưởng, kỹ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối vớ công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh.

22. Quản lý và chiệu trách nhiệm về tài chính, taif chính của Phòng theo quy định của pháp luật.

23. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Vị thanh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Đang online: 3
Hôm nay: 850
Đã truy cập: 1676030
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.