ẢNH TỔ CHỨC BỘ MÁY - phong-noi-vu - UBND TP Vị Thanh

 

Phòng Nội vụ

Ngày 16-03-2021

 

Họ tên: Trần Minh Sang

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0909 709 991

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: sangtm.tpvt@haugiang.gov.vn

 

Họ tên: Bùi Thanh Sử

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0902 574 966

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: subt.tpvt@haugiang.gov.vn

 

Họ tên: Nguyễn Thị Kim Nhớ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0909 973 748

Địa chỉ: Số 01, QL61C, Khu Vực 6, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Mail: nhontk.tpvt@haugiang.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

Điều 1. Vị trí chức năng

1. Phòng Nội vụ thành phố Vị Thanh là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành ph Vị Thanh có chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: T chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chc hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh ngh nghiệp và s lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tin lương đi với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tchức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường (sau đây gọi tắt là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thương.

2. Phòng Nội vụ thành phố Vị Thanh có tư cách pháp nhân, có con du và tài khoản riêng. Phòng Nội vụ chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác ca y ban nhân dân thành phổ Vị Thanh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ ca Sở Nội vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình y ban nhân dân, Ch tịch y ban nhân dân thành ph ban hành quyết định, ch thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. T chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật vê các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Về tổ chức, bộ máy:

a) Trình y ban nhân dân, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Nội vụ theo quy định và theo hướng dẫn của y ban nhân dân tỉnh;

b) Tham mưu, giúp y ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết đnh việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân thành phô;

c) Thẩm định về nội dung đối với dự tho văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc y ban nhân dân thành phố;

d) Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các dơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của y ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của y ban nhân dân tỉnh;

đ) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố trong việc trình y ban nhân dân tnh quyết định thành lập, t chức lại, giải th các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc y ban nhân dân thành phố theo quy định của luật chuyên ngành;

e) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý, s dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Thẩm định, trình ủy ban nhân dân thành phổ, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thm quyền quản của y ban nhân dân thành phố để y ban nhân dân thành ph trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;

b) Trình Ch tịch y ban nhân dân thành phố giao biên chế công chức, giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lp sau khi được cp có thẩm quyền phê duyệt;

c ) Giúp y ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định ca pháp luật;

d) Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy đinh ca pháp luật.

5. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức:

a) Trình y ban nhân dân thành phố ban hành văn bản ch đạo, hướng dn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc y ban nhân dân thành ph quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đ án điều chnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo ch đạo, hướng dẫn của y ban nhân dân tỉnh;

b) Giúp y ban nhân dân thành phố đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hp việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chnh vị trí việc làm, cơ câu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của y ban nhân dân thành phố để trình y ban nhân dân tỉnh thm định; giúp y ban nhân dân thành phố tổng hp danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của thành phố để trình y ban nhân dân tỉnh theo quy định;

d) Trình Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, t chức đơn vị thuộc y ban nhân dân thành phố theo quy định, theo phân cấp hoặc y quyền của y ban nhân dân tỉnh.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

a) Tham mưu, giúp Uy ban nhân dân thành ph trong việc t chức và hướng dn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của y ban nhân dân tỉnh;

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của y ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật;

c) Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn kết quả bầu c, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân cp xã theo quy định.

d) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu c, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật;

đ) Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn để Ủy ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

e) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, vản bản liên quan đến công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

g) Giúp y ban nhân dân thành phố trong việc quản lý h sơ, mc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của thành phố theo quy định của pháp luật;

h) Tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph hướng dn, kiểm tra, tng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ xã, phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định;

i) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổ hợp, báo cáo về hoạt động của ấp, khu vực trên địa bàn thành phố theo quy định; thực hiện việc bồi dưỡng công tác cho cấp trưởng, cấp phó ấp, khu vực theo quy định;

k) Tham mưu, giúp y ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra y ban nhân dân cp xã trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của y ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

7. Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã:

a) Trình Chủ tịch y ban nhân dân thành phố quyết định việc tuyển dng sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho t chc luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, ngh hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đi vi cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của y ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của y ban nhân dân tnh;

b) Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chc, viên chc, cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của y ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của S Nội vụ;

c) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức cấp xã; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định.

8. V ci cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức:

a) Trình y ban nhân dân thành phố triển khai, đôn đc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và y ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác ci cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương;

b) Trình y ban nhân dân thành phố các biện pháp đây mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn thành ph;

c) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo v cải cách hành chính, ci cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn thành ph theo quy định.

9. Giúp y ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về t chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo quy đnh của pháp luật và theo ủy quyền của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

10. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chê độ, quy đinh ve van thư, lưu trữ của Nhà nước và của tỉnh đối với các cơ quan, tô chức ở thành pho va cấp xã theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy đinh của pháp luật.

11. Về công tác thi đua, khen thưởng:

         a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đông Thi đua - Khen thưởng thành phố;

         b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

        12. Về công tác tôn giáo:

         a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

         b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

         c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

         13. Về công tác thanh niên:

         a) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triên thanh niên và công tác thanh niên;

         b) hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên theo quy định và theo phân cấp;

          c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định;

         14. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị ở thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường;

         15. Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyên xử lý các vi phạm về công tác nội vụ trong địa bàn thành phố theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

         16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

          17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

          18. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật.

          19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

20. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc theo quy định của pháp luật.

--------------------------00000o00000-----------------------------

Đang online: 28
Hôm nay: 2944
Đã truy cập: 1628052
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.