</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 24/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 5 tháng 1 năm 2018

V/v gia hạn thời gian ban hành

Quy định mô hình quản lý khu du lịch tỉnh Hậu Giang

                                        

 

                                 Kính gửi:

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Giám đốc Sở Tư pháp.

 

 

Xét Công văn số 1215/SVHTTDL-DL ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Sở    Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh thời gian ban hành văn bản   quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau;

1. Thống nhất việc gia hạn thời gian ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định mô hình quản lý khu du lịch tỉnh Hậu Giang từ tháng 11/2017 sang quý II năm 2018.

2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với    Sở Tư pháp cùng sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc xây dựng      dự thảo văn bản theo thời gian nêu trên, đảm bảo chất lượng, khả thi và áp dụng hiệu quả trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KGVX. HN

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

        Đồng Văn Thanh