de tai du an khoa hoc - UBND TP Vị Thanh

 

Thông tin về các Dự án ứng dụng Khoa học và Công nghệ.

Ngày 22-06-2021

Trong giai đoạn 2018 - 2021, thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện 03 dự án như sau:

1. Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP để phát triển vùng chuyên canh khóm ở Hậu Giang.

- Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thị Kiều.

- Cơ quan  chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (12/2019 - 12/2021).

- Dự án phê duyệt theo Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP để phát triển vùng chuyên canh khóm ở Hậu Giang”.

2. Dự án: Ứng dụng vi khuẩn nội sinh trong cải thiện chất lượng đất và năng suất khóm tại Vị Thanh.

- Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Quốc Khương.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.

- Dự án phê duyệt theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc thành lập Hội đồng xét duyệt dự án: “Ứng dụng vi khuẩn nội sinh trong cải thiện chất lượng đất và năng suất khóm tại Vị Thanh”.

Đang tiến hành thẩm định thuyết minh, kinh phí dự án tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh phê duyệt thực hiện dự án.

3. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất khổ qua rừng và cỏ ngọt ứng dụng quy trình VietGAP cung cấp sản phẩm dược liệu chất lượng cao.

- Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Thị Thúy Kiều.

- Cơ quan  chủ trì: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian thực hiện: 10 tháng (từ tháng 02 - 12/2021).

- Dự án phê duyệt theo Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng mô hình sản xuất khổ qua rừng và cỏ ngọt ứng dụng quy trình VietGAP cung cấp sản phẩm dược liệu chất lượng cao”.

4. Dự án: Xây dựng kênh phân phối sản phẩm khóm Cầu Đúc.

- Chủ nhiệm dự án: Trần Thị Mỹ Diệu.

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Văn Lang.

- Dự án thực hiện theo Công văn số 2514/UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc cho chủ trương thực hiện dự án Khoa học và Công nghệ thành phố Vị Thanh năm 2020.

5. Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỷ thuật chế biến khóm (ananas comosus) sấy dẻo tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Chủ nhiệm dự án: Phạm Thành Tôn.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang.

- Dự án thực hiện theo Công văn số 2514/UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc cho chủ trương thực hiện dự án Khoa học và Công nghệ thành phố Vị Thanh năm 2020.

Đang online: 8
Hôm nay: 1189
Đã truy cập: 1640623
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.