dai-truyen-thanh - UBND TP Vị Thanh

 

Đài Truyền thanh thành phố

Ngày 10-03-2021

Họ tên: Võ Thanh Hải

Chức vụ: Trưởng đài

Điện thoại: 0987.871.347 (02933876349)

Địa chỉ: Quốc lộ 61C, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Mail: daitruyenthanh.vtc@gmail.com

Họ tên: Trần Hoàng Chương

Chức vụ: Phó Trưởng đài

Điện thoại: 02933876349

Địa chỉ: Quốc lộ 61C, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Mail: daitruyenthanh.vtc@gmail.com

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

1. Chức năng

- Đài Truyền thanh thành phố là cơ quan sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh, thực hiện chức năng quản lý và là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

- Đài Truyền thanh thành phố Vị Thanh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố VỊ Thanh về tổ chức, biên chế và công tác của Đài, đồng thòi chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

2. Nhiệm vụ

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên sóng FM và hệ thống loa truyền thanh. Thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị, nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điêu hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới Nhân dân theo quy định Pháp luật.

- Tiếp sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của Nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Đài Truyền thanh phường, xã.

- Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Đài theo quy định pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng của Đài theo quy định pháp luật.

- Tham gia ý kiến với ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

-----------------o0o-----------------

Đang online: 9
Hôm nay: 1658
Đã truy cập: 1120443
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.