TAI LIEU HOI DONG NHAN DAN - dai-bieu-hdnd-thanh-pho-vi-thanh-khoa-x-nhiem-ky-2011-2016 - UBND TP Vị Thanh

Hiển thị Banner tạm thời không có.
Danh sách tin tức tạm thời không có.

Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Vị Thanh Khóa XI Nhiệm Kỳ 2016-2021

Ngày 05-03-2021

01

Ông: Trần Quốc Khởi

Phó Bí Thư TT –Thành ủy -Chủ tịch HĐND thành phố

02

Ông: Nguyễn Tấn Sơn

UVBTV-TU- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

03

Ông: Ngô Hoành Sơn

TUV- Phó chủ tịch HĐND thành phố

04

Ông: Trần Quang Minh

UVBTV-TBDV- Trưởng ban Pháp chế -HĐND

05

Ông: Trương Vinh Quốc

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND (chuyên trách)

06

Ông: Trần Tuấn Thanh

TUV-BT ĐU-CTUBND xã Tân Tiến TV Ban Pháp chế

07

Bà: Nguyễn Thị Hồng Như

TUV-BT ĐU-CT-UBND phường III-  TV Ban Pháp chế

08

Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chủ tịch HĐND phường V - TV Ban Pháp chế

09

Bà: Lê Thị Ngọc Giang

Chủ tịch HĐND phường VII - TV Ban Pháp chế

10

Bà: Trần Thị Việt Thắng

Cán bộ Hội Nông dân tỉnh - TV Ban Pháp chế

11

Ông: Lê Văn Nhã

Trưởng ban KTXH-HĐND thành phố (chuyên trách)

12

Ông: Trần Bá Huấn

Phó trưởng Ban KTXH-HĐND thành phố (chuyên trách)

13

Ông: Nguyễn  Hòa Ắt

TUV Chủ tịch Hội ND- Thành viên Ban KTXH

14

Bà:Trần T Hoàng Dung

Phó Phòng VHTT- Thành viên Ban KTXH

15

Ông: Lê Văn Tạo

Chi Cục BVTV- Thành viên Ban KTXH

16

Ông: Dương Minh Truyền

Chủ tịch UBND xã Hỏa Tiến -Thành viên Ban KTXH

17

Ông: Nguyễn Văn Hòa

Phó Bí Thư TU-  Chủ tịch UBND thành phố

18

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phó Bí Thư TU-  Chủ tịch UBND thành phố

19

Bà: Trần Hoa Phượng

UVBTV- Phó Chủ tịch TT UBND thành phố

20

Ông: Lưu Văn Dủ

TUV- Phó Chủ tịch UBND thành phố

21

Ông: Trần Quý Dương

ĐB HĐND thành phố- Phó Tham mưu trưởng Tỉnh Đội

22

Ông: Nguyễn Thanh Tràng

ĐB HĐND thành phố- Trưởng phòng hậu cần CA tỉnh

23

Ông: Phạm Mạnh Phương

ĐB HĐND thành phố -GĐ Chi cục QL Đất đai tỉnh

24

Ông:Tống Bữu Anh Phương

ĐB HĐND Nguyên TUV Trưởng Phòng QLĐô thị

25

Ông: Nguyễn Văn Mới

ĐB HĐND Nguyên TUV Trưởng Phòng VHTT-TT 

26

Ông: Huỳnh Văn Thống

ĐB HĐND - UVBTV- Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

27

Ông: Nguyễn Văn Sủng

ĐB HĐND – Nguyên Bí Thư ĐU- CT HĐND  xã Vị Tân

28

Bà: Nguyễn Ngọc Điểm

ĐB HĐND -Phó tịch Thường trực HĐND xã Hỏa Lựu

29

Ông: La Thanh Long

ĐB HĐND- Phóng Trưởng Phòng Dân tộc thành phố

30

Ông: Trang Ích Hoa

ĐB HĐND – Chủ tịch UBND phường I

Hiển thị bài viết tin tức tạm thời không có.
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH tạm thời không có.
Hiển thị Banner tạm thời không có.
Thống Kê Truy Cập tạm thời không có.
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.