QL_Banner - chi-cuc-thue-thanh-pho - UBND TP Vị Thanh

 

Chi cục thuế thành phố

Ngày 11-03-2021

Họ tên: Trần Văn Xem

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng (phụ trách)

Điện thoại: 0909.783.933

Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Trỗi, KV1, phường III, TP Vị Thanh

Mail: tvxem.hag@gdt.gov.vn

Họ tên: Lê Quốc Trạng

Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0943.565.777

Địa chỉ: Địa chỉ:60 Nguyễn Văn Trỗi, KV1, phường III, TP Vị Thanh

Mail:lqtrang.hag@gdt.gov.vn